SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie II
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRMP-SML2-S-S14_pNadGen3FFZR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Redakcja pracy licencjackiej

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Opracowywanie i doprecyzowywanie kwestii związanych z dalszą redakcją pracy, tzn. krytyka istniejących opracowań naukowych, określenie i dostosowanie metod badawczych do wybranej tematyki, krytyczna ocena budowy i struktury pracy, dalsze opracowywanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa). Ostateczna redakcja pracy.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, praca ze źródłem, metoda tekstu przewodniego 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia szóstego semestru jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  3. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2019 15:42)