SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty językowo-komunikacyjne języka włoskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty językowo-komunikacyjne języka włoskiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-WJKW-Ć-S14_pNadGen3O15T
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dalsze rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych. Stymulowanie do twórczej ekspresji ustnej i pisemnej ze szczególnym uwzględnieniem swobodnych spontanicznych interakcji w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Wzbogacanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka włoskiego na poziomie A2.

Zakres tematyczny

 • Komunikacja: ćwiczenie rozumienia ze słuchu i mówienia oraz rozumienia tekstu pisanego i pisania. Praca z tekstem autentycznym (medialnym i zawodowym). Redagowanie tekstów użytkowych oraz korespondencji formalnej i prywatnej
 • Branie udziału w dyskusji, przeprowadzanie wywiadów, odgrywanie tematycznych scenek (podczas zakupów, rozmowy o pracę, w restauracji, w hotelu, u lekarza). Ćwiczenie rozumienia dzienników radiowych i telewizyjnych, reportaży, krótkich sekwencji filmowych oraz umiejętności wyrażania własnego zdania i jego obrony, argumentowanie. Doskonalenie interakcji w sytuacjach typowych i problemowych.
 • Poszerzenie kompetencji leksykalnej o różne dziedziny życia codziennego oraz elementy języków sektorowych, pozwalających mówić, np. o demografii, ekonomii czy turystyce. Elementy stylu formalnego i potocznego.
 • Gramatyka praktyczna: zaimki w różnych kombinacjach i kontekstach czasowych; zgodność czasów; konstrukcje zdań złożonych. Tryb congiuntivo oraz imperativo (formale, informale). Sposoby wyrażania czasu, przyczyny, skutku, celu, przyzwolenia, warunku, porównania.

Metody kształcenia

Podające: objaśnienie lub wyjaśnienie. Praktyczne: lektura tekstów, ćwiczenia produkcji ustnej i pisemnej, memoryzacja struktur gramatycznych i leksyki, praca z książką – indywidualna i w parach. Aktywizujące: dyskusja, scenki teatralne (drama).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną: na podstawie aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych i wykonania pozostałych zadań (pisemnych oraz ustnych) określonych przez prowadzącą.

Literatura podstawowa

1. M. LA GRASSA, M. DELITALA, F. QUERCIOLI, L'italiano all'università 2. Corso di italiano per università e istituti di lingua. Livello intermedio (B1-B2), Edilingua, Roma 2012.
2. Wybrane teksty autentyczne: artykuły prasowe, ulotki turystyczne, przykłady korespondencji, tekstów technicznych itp.

Literatura uzupełniająca

1. T. MARIN, S. MAGNELLI, Nuovo Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1-B2), Edilingua, Roma 2007-2008.
2. T. MARIN, Nuovo Progetto italiano 3. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio – avanzato (B2-C1), Edilingua, Roma 2008.
3. Wybrane materiały i fragmenty kursów online, np.:

 • http://www.italianoinfamiglia.it/
 • http://www.italiano-online.it/
 • http://www.impariamoascrivere.it/
 • http://www.impariamoitaliano.com/
 • http://grammatica-italiana.dossier.net/
 • http://www.adgblog.it/
 • http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/10377/c7ceadbd-6a2b-4050-9dd0-3e246fe33ecc/andiamo_in_italia.pdf
 • http://pl.bab.la/zwroty/zycie-za-granica/dokumenty/polski-wloski/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 12:51)