SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o Rosji II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o Rosji II
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRSP-WK2-Ć-S14_gen8GFYF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci poznają zasadnicze zagadnienia z zakresu rosyjskiej kultury ludowej i narodowej oraz rozwoju cywilizacyjnego kraju. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu „Wiedza o Rosji I”

Zakres tematyczny

W zakres tematyczny przedmiotu wchodzą następujące kwestie i problemy: 1. Rys historyczny Rosji. 2. Położenie i warunki klimatyczne. 3. Rosyjskie prawosławie. 4. Ikona i jej funkcja. Kultura ludowa: a) obrzędowość religijna, b) obrzęd weselny w Rosji, c) rok kalendarzowy i związana z nim obrzędowość, d) tradycje rodzinne w Rosji. 5. Malarstwo i rzeźba w Rosji. 6. Muzyka i teatr. 7. Film. 9. Architektura miast i wsi. 

Metody kształcenia

Podstawowa forma zajęć to ćwiczenia z elementami wykładu konwersatoryjnego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Indywidualne odpowiedzi, kolokwia i kolokwium zaliczeniowe.

Literatura podstawowa

1. Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

2. Терещенко А., История культуры русского народа, Москва 2007.

3. Шаповалов В., Россиеведение, Москва 2001. 

Literatura uzupełniająca

1. Иллюстрированный словарь русского искусства, Москва 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2017 22:05)