SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski: kurs podręcznikowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski: kurs podręcznikowy
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-KP-K-S14_gen0WPOF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 150 10 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauka języka rosyjskiego od podstaw. Kształcenie nawyków umiejętności poprawnej wymowy, czytania i pisania. Rozwijanie zdolności komunikacyjnych z zastosowaniem ich w codziennych sytuacjach życiowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Zapoznanie z alfabetem rosyjskim i z podstawowymi zasadami gramatycznymi i ortograficznymi – niezbędnymi do kreowania samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim na poziomie podstawowym. Człowiek: dane personalne, narodowość, wiek. Dom: miejsce zamieszkania (kraj, region, miejscowość). Państwo i społeczeństwo: nazywanie wybranych państw europejskich i ich mieszkańców. Edukacja: typy szkół, szkolnictwo wyższe, przedmioty nauczania, życie studenckie (czynności studenta w czasie zajęć, kształcenie pozaszkolne, programy edukacyjne w UE). Formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania i ulubione zajęcia młodzieży. Życie rodzinne i towarzyskie: zawieranie znajomości, koledzy, przyjaciele, formy korespondencji. Święta i uroczystości: popularne święta i uroczystości w Rosji, składanie życzeń i gratulacji, prezenty, nazwy kwiatów.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej).

Literatura podstawowa

 1. Zybert M., Новый диалог 1. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Dobrowolska H., Zybert M., Język rosyjski – superkurs, Warszawa 2010.
 2. Dobrowolska H., Zybert M., Rosyjski raz a dobrze. Pakiet multimedialny. Poziom podstawowy, CD+książka+program komputerowy, Warszawa 2005.
 3. H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи 1. Podręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, Warszawa 2011.
 4. H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи 2, Warszawa 2011
 5. Dąbrowska H., Zybert M., Встреча I. Podręcznik języka rosyjskiego dla rozpoczynających naukę w szkole średniej, Warszawa 1997.
 6. Gołubiewa A., Kuratczyk M, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.
 7. Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2011.
 8. Granatowska H., Danecka I., Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
 9. Jurewicz E., Jurewicz Cz., Меня зовут Аня. Ćwiczenia testujące z rosyjskiego dla szkół średnich, Warszawa 1995.
 10. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2008.
 11. Kuzmina I., Śliwińska B., 365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami. Język rosyjski, Warszawa 2008.
 12. Штельтер О., В этой маленькой корзинке. Игры на уроке русского языка 2, Санкт-Петербург 2004.
 13. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Warszawa 2009.

Uwagi

Przedmiot prowadzony jest w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 16:08)