SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu przekładoznawstwa i koncepcjami badań translatorycznych. Kształcenie podstawowych kompetencji tłumaczenia tekstów pisanych i ustnych. Przedstawienie najważniejszych problemów tłumaczeniowych. Wdrożenie w warsztat pracy tłumacza.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu i wskazanie możliwości wykorzystania wypracowanych przez teoretyków przekładu zasad w praktyce translatorskiej. Przekładoznawstwo wśród innych nauk i jego interdyscyplinarny charakter. Główne zagadnienia lingwistycznej teorii przekładu. Ekwiwalencja na płaszczyźnie semantycznej, pragmatycznej, stylistycznej i leksykalnej. Zwodnicze ekwiwalenty. Przypadki nieprzetłumaczalności w translacji polsko-rosyjskiej i rosyjsko-polskiej. Przekład jednostek leksykalnych. Przekład zwrotów frazeologicznych. Stylistyczne zagadnienia przekładu. Rodzaje tłumaczeń. Typy tekstów. Proces przekładu. Kryteria dobrego przekładu. Predyspozycje tłumacza pisemnego i ustnego. Odpowiedzialność tłumacza za tekst przekładu. Warsztat pracy tłumacza. Tłumaczenie pisemne i ustne różnych typów tekstów.

Metody kształcenia

Metody podające (wykład informacyjny, odczyt, objaśnienie, wyjaśnienia), metody problemowe (wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna), metody aktywizujące (praktyczne ćwiczenia przedmiotowe, tłumaczenie, praca zespołowa, praca indywidualna – porównanie wyników tłumaczenia), burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych i wypowiedzi ustnych).

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.
 2. B. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 3. H. Lebiedziński, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981.
 4.  K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2004.
 5. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
 6. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 1. А. С. Алексеева, Введение в переводоведение, Санкт-Петербург 2010.
 2. А. С. Алексеева, Профессиональный тренинг переводчика, Санкт-Петербург 2008.
 3. В. В. Алимов, Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации, Москва 2004.
 4. В. С. Виноградов, Перевод: общие и лексические вопросы, Москва 2006.
 5. Н. К. Гарбовский, Теория перевода, Москва 2007.
 6. В. Н. Комиссаров, Современное переводоведение, Москва 2004
 7. Л. К. Латышев, Технология перевода, Москва 2007.
 8. Л. Л. Нелюбин, Толковый переводческий словарь, Москва 2008.
 9. Я. И. Рецкер, Теория перевода и переводческая практика, Москва 2007.
 10. А. В. Федоров, Основы общей теории перевода, Москва 1968.
 11. H. Bartwicka, Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim, Warszawa 2006.
 12. A. Bednarczyk, Wybory translatorskie, Łask 2005.
 13. P. Bukowski, M. Hydel, Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.
 14. U. Dąmbska-Prokop, Warsztat tłumacza i jego pułapki, Kielce 2005.
 15. A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2006.
 16. Z. Kozłowska, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa 1995.
 17. R. Lewicki, Obcość w przekładzie, Lublin 2004.
 18. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000.
 19. T. Mincewicz, Zarys teorii przekładu, Warszawa 1971.
 20. A. Voellnagel, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa 1985.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku polskim z elementami języka rosyjskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 11-06-2017 14:59)