SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-WJZ-Ć-S14_genC6JLQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Kriukowa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie studentom elementarnej wiedzy o językoznawstwie jako nauce i jego powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi, zapoznanie ze składowymi systemu językowego oraz wdrożenie najważniejszej terminologii językoznawczej, niezbędnej do dalszych studiów lingwistycznych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań 

Zakres tematyczny

Przedmiot i zadania językoznawstwa. Rodzaje językoznawstwa. Związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi. Język naturalny jako główny przedmiot badań językoznawczych. Języki żywe i martwe. Języki sztuczne. Części składowe systemu językowego. System fonetyczny języka. System gramatyczny języka. Formy i kategorie gramatyczne. Płaszczyzna morfologiczna i płaszczyzna składniowa. Klasyfikacja języków na podstawie cech gramatycznych. System leksykalno-semantyczny. Podstawowe jednostki systemu leksykalno-semantycznego. Typy relacji semantycznych (homonimia, synonimia, antonimia, hiponimia, oksymoron). Pole semantyczne. Stosunki systemowe w leksyce. Pośrednie płaszczyzny językowe (morfonologia, słowotwórstwo, frazeologia). Wielkie rodziny językowe świata.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny. Praca z tekstem (indywidualna i w zespole).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, kolokwium w formie testu. 

Literatura podstawowa

1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.

2. Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.

3. Lachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

4. Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976. 

5. Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2011. 

Literatura uzupełniająca

1. Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, t. I-II, red. S. Pit. Order i J.P.B. Allen, Warszawa 1983. 

Uwagi

Przedmiot może być prowadzony w języku rosyjskim.


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 22:33)