SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego - Fonetyka i ortofonia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - Fonetyka i ortofonia
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSP-AFON-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie wiedzy o mechanicznych aspektach procesu mówienia oraz świadomych kompetencji w zakresie normatywnej wymowy w języku angielskim.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub wyższej wg ESKOJ/CEFR.

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki artykulacyjnej: narządy mowy i ich funkcje, tworzenie dźwięków, podstawowe kryteria klasyfikacji samogłosek i spółgłosek angielskich.

Główne zagadnienia z zakresu fonetyki normatywnej: angielski system samogłoskowy i spółgłoskowy, prozodia (akcent, intonacja, kategorie łączeń międzywyrazowych), podstawy transkrypcji fonetycznej.

Podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki normatywnej (z naciskiem na fonetykę korekcyjną): korekta i analiza błędów fonetycznych, praca nad usprawnieniem strony fonicznej języka.

Metody kształcenia

1.       Prezentacje;

2.       Burza mózgów;

3.       Ćwiczenia klasowe;

4.       Dyskusje na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Zaliczenie z oceną na podstawie znajomości lektury - pisemny.
  2. Zaliczenie z oceną na podstawie znajomości lektury - ustny.
  3. Aktywność na zajęciach.
  4. Wykonanie obowiązkowych prac domowych.

Literatura podstawowa

  1. Roach, Peter. 1983. English Phonetics and Phonology - A practical course. CUP
  2. O'Connor, J. D. 1990. Better English Pronunciation. CUP.

Literatura uzupełniająca

1. Wells, J. C. 1999. Longman Pronunciation Dictionary. Longman.

2. Cruttenden, Alan. 2001. [Editor]  Gimson's Pronunciation of English 6th Edition.. Arnold.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 18:56)