SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego - Praca z tekstem: czytanie ze zrozumieniem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - Praca z tekstem: czytanie ze zrozumieniem
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRS-APT1-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie receptywnych umiejętności językowych w czytaniu i umocnienie rozumienia gramatycznego, które mają na celu osiągnięcie minimalnego poziomu językowego B1+ opisanego wg ESKOJ/CEFR, poprzez rozszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych oraz ćwiczenia z zakresu czytania.

Wymagania wstępne

Ukończenie obu kursów PNJA w sem. III przynajmniej z oceną 3.0 lub wyższą.

Zakres tematyczny

Tematy z życia codziennego i osobiste zainteresowania, które rozumiane są jako ogólnoużytkowy język angielski; zagadnienia te mają przyczynić się do ukształtowania postawy językowej studenta jako samodzielnego użytkownika języka angielskiego (wg ESKOJ/CEFR). Semestr 4 stanowi okres poszerzania wiadomości z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych z uwzględnieniem formalnego aspektu języka.

Metody kształcenia

Prezentacja nowych zagadnień w oparciu o teksty pisane, ćwiczenia ustne i pisemne sprawdzające przyswojenie nowego materiału

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyczne opanowanie podstawowych zasad z zakresu formalnego gramatyki angielskiego pisemnego. Umiejętność skorzystania ze słownictwa na poziomie elementarnym i w piśmie w sytuacjach codziennych. Obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów i zadań domowych.

Zaliczenie na ocenę.

Poniższa skala ocen uwzględnia przedziały następujące procentowe:

%

Ocena

0% - 54,99%

ndst (2.0)

55% - 69,99%

dost (3.0)

70% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 80.99%

db (4.0)

81% - 90,99%

db+ (4.5)

91% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Słowniki:

  1. Oxford Wordpower. OUP

Gramatyka:

  1. Murphy, Raymond. 1994. Essential Grammar in Use (Elementary). Cambridge University Press.

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (z kluczem odpowiedzi):

  1. McCarthy, M, O’Dell, F. 1994. English Vocabulary in Use – elementary. CUP.
  2. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

  1. Michael Vince. 1999. Elementary Language Practice. Macmillan Heinemann.
  2. On-line źródeł, tak jak np. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-intermediate/
  3. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 10:21)