SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w branży turystycznej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w branży turystycznej II
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-TUR2-K-S14_genALEVK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po ukończeniu cyklu ćwiczeń student powinien opanować rosyjskie słownictwo branżowe zgodnie z zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Język rosyjski w branży turystycznej I”

Zakres tematyczny

Wypoczynek i rekreacja na terenie ośrodka turystycznego. Wycieczki fakultatywne. Pomoc medyczna. Odjazd, pożegnanie turystów. Formalności paszportowe, wizowe i celne.

Metody kształcenia

Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, metoda sytuacyjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia przewidzianych prac domowych oraz pozytywnych ocen z testów kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. Obłąkowska-Galanciak I., Jeglińska B., Język rosyjski w turystyce, Olsztyn 2002.
  2. Вохмина Л. Л., Русский – Экзамен – Туризм 0, Москва 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Materiały autentyczne, zasoby internetowe.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 18:45)