SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF4-Ć-14_gen8LVG8
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów francuskiego obszaru językowego. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)     Elementy wiedzy o krajach francuskiego obszaru językowego (geografia, najważniejsze wydarzenia historyczne, ustrój polityczny, gospodarka).

2)     Kraje frankofońskie- podróżowanie i turystyka

3)     Opis sytuacji z dziedziny kultury i sztuki (formułowanie wypowiedzi na zadany temat, wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadnienia).

4)     Człowiek w relacjach społecznych: wielokulturowość w Unii Europejskiej, problem imigracji, uprzedzenia, zaangażowanie na rzecz organizacji społecznych i wolontariatu.

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego stopień zaawansowania językowego w zakresie poszczególnych sprawności językowych. Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie dostatecznej, 71%-79% - dostateczny plus, 80% -86% - dobry, 87%-92% - dobry plus, od 93% - bardzo dobry.

 

Literatura podstawowa

1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe.

2. Fustier, M., Exercices pratiques de communication, Editions d'Organisation, Paris, 2004.

3. Heu, E., Le Nouvel Edito Niveau B1, Didier.

4. Berthet, A., Alter Ego 2, Hachette

Literatura uzupełniająca

1.     Weiss, F., Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Barbara Wrześniak (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 21:42)