SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski dla służb mundurowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski dla służb mundurowych
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-JRSM-Ć-S14_gen2203V
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Nel Bielniak
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształtowanie umiejętności tłumaczeniowych w zakresie rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich tłumaczeń tekstów policyjno-prawniczych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka polskiego i rosyjskiego na poziomie min. A2.

Zakres tematyczny

Tłumaczenie pisemne tekstów policyjno-prawniczych dotyczących przestępczości występującej zarówno w Rosji, jak i Polsce (do wyboru następujące bloki tematyczne: kradzieże samochodów, oszustwa, fałszerstwa, kradzieże, napady rozbójnicze i pobicia, przestępstwa seksualne, zabójstwa, narkotyki, porwania, terroryzm). Teksty zawierają aktywne słownictwo policyjne z zakresu pierwszego kontaktu funkcjonariusza z obywatelem oraz leksykę prawniczą niezbędną przy współpracy funkcjonariuszy z organami wymiaru sprawiedliwości.

Metody kształcenia

Praca z podręcznikiem, giełda pomysłów (burza mózgów), praca ze słownikiem, praca z wykorzystaniem materiałów prasowych i/lub środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, tłumaczeń wykonywanych na zajęciach oraz prac domowych; zaliczenie prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. G. Judina, D. Phillips, Poza prawem. Podręcznik do języka rosyjskiego - 1, Olsztyn 2010.
  2. B. Jeglińska, I. A. Ndiaye, Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego. Postępowanie przygotowawcze i sądowe, Olsztyn 2012.
  3. B. Jeglińska, J. Obłąkowska-Galanciak, Język rosyjski. Tłumaczenia prawne i prawnicze, Olsztyn 2001.
  4. G. Ojcewicz, Przestępczość w Rosji i Polsce. Wybór tekstów policyjno-prawniczych do samodzielnego tłumaczenia z komentarzem, Szczytno 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. M. Kałuża, Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011.
  2. Praktyczny słownik policyjno-prawniczy. Polski. Angielski. Francuski. Niemiecki. Rosyjski, pod. red. G. Ojcewicza, Szczytno 2003.
  3. T. Zobek, Словарь юридической терминологии русско-польский, Warszawa 2007.
  4. Юридический энциклопедический словарь, ред. М. Н. Макаренко, Москва 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 18:25)