SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-PNJR4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
 • dr Agnieszka Łazar
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Ortografia i interpunkcja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Pisanie kreatywne - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA: Rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami interpunkcji rosyjskiej. 

KONWERSACJA: Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie zaawansowanym poprzez utrwalanie nawyków oraz doskonalenie umiejętności językowych w mowie i piśmie zdobytych na poprzednich semestrach.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Utrwalanie i doskonalenie umiejętności językowych nabytych w poprzednich semestrach poprzez dalsze rozwijanie sprawności (czytania, rozumienia, pisania, mówienia, tłumaczenia) oraz pogłębianie kompetencji językowej w oparciu o teksty literackie. 

PISANIE KREATYWNE: Rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III”

Zakres tematyczny

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA: Powtórzenie, korekcja i utrwalenie materiału z zakresu pisowni odmiennych części mowy. Zasady pisowni nieodmiennych (przysłówek, zaimek przysłowny) i niesamodzielnych części mowy (partykuły, przyimki, spójniki). Podstawowe zasady interpunkcji rosyjskiej: znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym; znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym z dodatkowymi członami (szereg, człon wyodrębniony, wyrazy wtrącone, wypowiedzi nawiasowe, zwroty). Znaki przestankowe w zdaniu złożonym. 

KONWERSACJA, ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Konstruowanie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i pisemnych, dotyczących sposobu spędzania czasu wolnego: życia kulturalnego człowieka (np. teatr, kino, muzeum) oraz wypoczynku w okresie letnim i zimowym. Szczegółowa charakterystyka człowieka: wygląd zewnętrzny i cechy charakteru. Relacje z innymi osobami.

 

Metody kształcenia

WYBÓR: 

Wykład konwersatoryjny, prezentacja, praca w grupach, ćwiczenia w pisaniu, dyskusja, metoda sytuacyjna, prezentacja, praca z tekstami literackimi (indywidualna i grupowa), zabawy inscenizacyjne, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z omawianym tekstem, Indywidualna i grupowa produktywna praca z różnymi rodzajami tekstów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV”.

Literatura podstawowa

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA:

 1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н., Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2002.
 2. Крючков С.Е., Светлаев М.В., Упражнения по русскому языку; Синтаксис. Пунктуация, Москва 2003.
 3. Ленская Т.С., Угроватова Т.Ю., Русский язык: В 4 ч. Ч.3. Пунктуация, Москва 2003.
 4. Панюшева М.С., Шалимова Г.С., Современный русский язык: Практикум по пунктуации. Пособие для вузов, Москва 2003.
 5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Русский язык: Орфография. Пунктуация, Москва 2005.
 6. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998. 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM (WYBÓR):

 1. A. Чехов: Дачники
 2. К. Паустовский: Кот-Ворюга
 3. В. Токарева: Кошка на дороге
 4. Л. Петрушевская: Девушка-нос
 5. А. Куприн: Синяя звезда
 6. И. Дружинина: Нефертити
 7. Ш. Перро: Золушка
 8. А. Аверченко: Одиннадцать слонов
 9. Н. Носов: Фантазеры
 10. А. Чехов: Орден
 11. А. Чехов: Клевета
 12. А. Чехов: Душечка
 13. В. Гюго: Козетта
 14. Б. Битехтин: Природа пела ему гимн
 15. И. Грабарь: Незабываемая встреча
 16. К. Паустовский: Уснувший мальчик
 17. А. Грин: Победитель

KONWERSACJA i PISANIE KREATYWNE:

Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA:

 1. Кайдалова А.И., Калинина И.К., Современная русская орфография, Москва 1998.
 2. Светлышева В.Н., Русский язык: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы, Москва 2007.
 3. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda…, Warszawa 2008.
 4. Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб. 2000.
 5. Орфографические словари русского языка.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 11-06-2017 14:19)