SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia języka rosyjskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia języka rosyjskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-HSJ-Ć-S14_pNadGen0INXV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie  przez studentów niezbędnej (w elementarnym zakresie) podbudowy historycznej wiedzy o współczesnym języku rosyjskim.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedmiot i zadania gramatyki historycznej. Pochodzenie języka rosyjskiego i jego miejsce wśród innych języków słowiańskich. Rozwój systemu fonologicznego języka rosyjskiego: wokalizm, konsonantyzm przedhistoryczny i historyczny. Ważniejsze zmiany zachodzące w obrębie poszczególnych części mowy: rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika i czasownika. Rozwój nieodmiennych części mowy. Wybrane zagadnienia ze składni historycznej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką (samodzielna praca z podręcznikiem, praca w zespole), praca z tekstem źródłowym (indywidualna i zespołowa).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnych wyników prac kontrolnych oraz testu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. Букатевич Н.И. , Савицкая С.А., Усачева Л.Я., Историческая грамматика русского языка, Киев 1974.
 2. Иванов В.В., Историческая грамматика русского языка, Москва 1990.
 3. Galster I., Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
 4. Rott-Żebrowski T., Gramatyka historyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Lublin 1991.

Literatura uzupełniająca

 1. В.И. Борковский, П.С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, Москва 1963.
 2. Л.А. Гликина, А.П. Чередниченко, Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка, Москва 2005.
 3. В.П. Киржаева, Историческая грамматика русского языка. Учебное пособие, Саранск 2010.
 4. Г.В. Cодоль, Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений, Киев 1978.
 5. A. Bartoszewicz, K.W. Gorszkowa, G.A. Chaburgajew, Gramatyka historyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1982.
 6. E. Koriakowcewa, Gramatyka historyczna języka rosyjskiego: zarys fonetyki i morfologii, Siedlce 2006.
 7. T. Lehr-Spławiński, W. Witkowski, Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego, Warszawa 1965.
 8. J. Rieger, Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 22:21)