SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dokumenty w handlu zagranicznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dokumenty w handlu zagranicznym
Kod przedmiotu 04.1-WH-KBRP-DWHZ-Ć-S14_pNadGen4UGMP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzyć kompetencje o wiedzę z zakresu języka biznesu, zapoznać z wybranymi typami i strukturą dokumentów oficjalnych z zakresu szeroko rozumianej działalności gospodarczej w handlu zagranicznym; nauczyć adekwatnej reakcji językowej na listy partnera biznesowego i zaistniałe sytuacje komunikatywne. Wykształcić umiejętności prowadzenia korespondencji handlowej, wypełnianie druków przewozowych, bankowych, celnych i in.

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca opanowanie materiału z zakresu prowadzenia korespondencji w handlu zagranicznym.

Zakres tematyczny

Dokumenty w handlu zagranicznym (dokumenty handlowe, przewozowe, ubezpieczeniowe, związane z płatnością, z odprawą celną towaru i inne). Podstawowe zasady redagowania dokumentów w języku rosyjskim, takich jak: list przewodni, prośba, pismo informacyjne, pismo-potwierdzenie, zapytanie ofertowe i odpowiedź na zapytanie, oferta i odpowiedź na ofertę, umowy handlowe, kontrakty, zamówienie i odpowiedź na zamówienie, reklamacje, odpowiedzi na reklamacje i inne. Zasady poprawnego sporządzenia dokumentacji dotyczącej transakcji eksportowej i importowej.

Metody kształcenia

Praca z tekstami oryginalnymi. Językowa analiza tekstu. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Praca w grupach, ćwiczenia produkcyjne. Metody sytuacyjne związane z symulacją obiegu korespondencji w handlu zagranicznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczna praca, aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kontroli bieżącej oraz sporządzenie pisemnej pracy semestralnej sprawdzającej stopień opanowania materiału.

Literatura podstawowa

 1. Демидова А.К., Смирнов А.А., Русская коммерческая корреспонденция, Mосква 1993.
 2. Дмитрюк Л., Коммерческая корреспонденция, Warszawa 1970.
 3. Зиенталя Г., Деловой русский, Санкт-Петербург 1994.
 4. Сборник оптимальных форм договоров по различным видам хозяйственной деятельности, Санкт-Петербург 1992.
 5. Bondar N., Chwatow S., Biznes kontakt. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część I. Biznes w Rosji,  Warszawa 2009.
 6. Bondar N., Chwatow S., Biznes kontakt. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część II. Transakcje w handlu zagranicznym, Warszawa 2010.
 7. Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, Warszawa 2004.
 8. Materiały z prasy rosyjskiej i Internetu.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Chwatow S., Hajczuk R., Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000.
 2. Markunas А.,Типовые фразы русского языка для делового общения, Poznań 2001.
 3. Mitura E., Kowalik R., Organizacja pracy biurowej. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2011.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 22:56)