SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-LIF-K-S14_pNadGenOQD3G
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel przedmiotu

 • Uzyskanie przez studenta podstaw teoretycznych z zakresu łączliwości leksykalnej i semantycznej współczesnego języka rosyjskiego.
 • Zdobycie takich umiejętności praktycznych, jak przyswojenie zasad i prawidłowości łączliwości leksykalno-semantycznej oraz analizy materiału leksykalnego w konfrontacji z językiem polskim.

 

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja językoznawcza, znajomość podstawowej terminologii.

Zakres tematyczny

Łączliwość leksykalna a semantyczna.

Łączliwość leksykalna jako wartość syntagmatyczna.

Rodzaje łączliwości leksykalnej:

 •  łączliwość sprzeczna z punktu widzenia logiczno-gramatycznego i leksykalno-semantycznego;
 •  łączliwość okazjonalna;
 • predyspozycja – prawdopodobieństwo występowania – redundancja – informatywność;
 • tzw. „wąska łączliwość” leksykalna a frazeologia;
 • łączliwość szeroka (swobodna);
 • konteksty stałe i utarte.

Metody kształcenia

Objaśnienie i wyjaśnienie zagadnień teoretycznych przez nauczyciela. Ćwiczenia mające na celu utrwalenie materiału teoretycznego poprzez pracę indywidualną studentów oraz pracę w grupach. Omówienie pracy studentów na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, pozytywnej oceny prac kontrolnych oraz testu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. Богданова Л. И., Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для речевых действий. Учебное пособие, Москва 2011.
 2. Кузнецова Э. В., Лексикология русского языка, Свердловск 1982.
 3. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка, под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина, Москва 1978. 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Степанова Г. В., Шрамм А. Н., Введение в семасиологию. Учебное пособие, Калининград 1980. 
 2. Komincz L., Zagadnienia syntagmatyki leksykalnej i semantycznej (Na materiale języka angielskiego i rosyjskiego), Opole 1981.
 3. Markowski A., Łączliwość wyrazów, jej typy i kwestie normatywne z nią związane // tegoż Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2006.
 4. Zulska G., Łączliwość rzeczowników o zleksykalizowanej liczbie mnogiej w rosyjsko-polskim aspekcie konfrontatywnym, Opole 1986.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 07:59)