SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRS-SLUZ-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Halina Stundis
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie tematyki dotyczącej służb miejskich Federacji Rosyjskiej. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych (związanych z poszczególnym służbami) oraz doradzania, wyrażania opinii, relacjonowania wydarzeń. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie, poradnikach. Utrwalanie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie języka rosyjskiego.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Omawianie sytuacji związanych z działalnością służb powołanych w Federacji Rosyjskiej do niesienia pomocy, np.:

 • policja,
 • pogotowie ratunkowe,
 • pogotowie gazowe,
 • pogotowie energetyczne,
 • straż pożarna,
 • pogotowie wodno-kanalizacyjne,pogotowie drogowe,
 • telefon zaufania.

Wypowiedzi ustne i pisemne na tematy związane z pracą poszczególnych służb: usługi medyczne, awarie w mieszkaniach, wypadki drogowe, telefon zaufania: możliwość anonimowej wymiany myśli dla osób szukających pomocy, próbujących pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje.

Metody kształcenia

Ćwiczenia komunikacyjne, leksykalno-gramatyczne, analiza i interpretacja tekstów, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, np, dyskusja, burza mózgów,  inscenizacje. Praca indywidualna, w parach i w grupach.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie bieżącej kontroli (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej), oraz oceny z pracy  kontrolnej.

Literatura podstawowa

 1. Н.В. Твердохлебов, С.В. Невелева, М.М. Магомадова, Основы безопасности жизнедеятельности, Москва 2012.
 2. М. Таммела, Н. Нечунаева, Русский язык для спасателей, Санкт-Петербург 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Wybrane teksty z prasy rosyjskojęzycznej i Internetu.
 2. http://обж.рф/spravochnik/112-sluzhba-spaseniya/
 3. http://sprmo.ru/
 4. http://amanatrb.ru/component/content/article/214.html
 5. http://mosobl.sledcom.ru/instructions/item/606633/
 6. http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2013/07/29/povedenie-v-ekstremalnoy-situatsii

Uwagi

Możliwość zaliczenia przedmiotu za 3 ECTS (forma zaliczenia: projekt).


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 23-04-2017 21:07)