SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-17_15S_pNadGenA4WH7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zdobycie umiejętności prezentowania i dyskutowania na wybrany temat związany z kierunkiem studiów oraz realizowana praca dyplomowa.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Celem przedmiotu jest napisanie samodzielnej pracy inżynierskiej uprawniającej do przystąpienia egzaminu kończącego studia z zakresu inżynierii biomedycznej. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z realizacją pracy dyplomowej. Przedstawione są techniki przygotowania pracy, sposobów analizy literaturowej, metody zbierania i analizy danych, prezentacji i weryfikacji wyników. Przedstawiane są narzędzia wspomagające przygotowywanie tekstu pracy. Studenci prezentują wyniki i stopień zaawansowania pracy. Zakres tematyczny jest indywidualny dostosowany do tematów prac dyplomowych. W ramach przedmiotu studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej końcowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim. Przyjęcie pracy i jej ocena.

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne z promotorem związane z obszarem dyplomowania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie oceny z przedstawionej prezentacji pracy, a także aktywności podczas zajęć.

Literatura podstawowa

Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:06)