SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka sportu
Kod przedmiotu 08.1-WL-WF-ESP
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu antropologii filozoficznej oraz związkami filozofii z kulturą fizyczną. Zasadnicza orientacja w problematyce historii filozofii obejmującej okres od starożytności po współczesność (szczególnie uwzględnienie podejścia do kultury fizycznej i cielesności). Ukazanie historycznego rozwoju idei olimpizmu (kultura starogrecka jako źródło nowożytnego sportu europejskiego, rozwój idei starożytnego olimpizmu w poglądach P. de Coubertina). Prezentacja poglądów na sport, jako zjawisko podlegające zasadom „fair play”. Etyka w sporcie.

 

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu filozofii i etyki.

Zakres tematyczny

Filozofia w europejskim kręgu kulturowym. Starożytna idea „kalokaghatii” i jej realizacja w sporcie. Antropologia filozoficzna. Ciało, jego recepcja i ocena wartości w różnych epokach. Filozofia sportu – powstanie i rozwój. Idea olimpizmu. Etyka jako dyscyplina filozoficzna ‒ jej główna problematyka i naczelne kategorie (wartości, normy, oceny, sankcje, dobro, doskonałość, prawda, piękno, sprawiedliwość ), koncepcja „etyki sportowej walki”i zasada „fair play” jako jej naczelna zasada; współczesne zagrożenia dla zasady „fair play” (agresja, doping, korupcja, chuligaństwo stadionowe); estetyczny wymiar sportu ‒ kategoria piękna w sporcie.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test z progami punktowymi

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 10
Łącznie 25 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958 lub inne wydanie.

2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Tom1, (wydanie dowolne).

3. Lipiec J. Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999.

4.Lipiec J. Kalogiata: Szkice z filozofii sportu, Kraków 1988.

5. Krawczyk Z. (red) Filozofia i socjologia kultury fizycznej. Wybór tekstów, Warszawa 1974, PWN;

6. Karta Olimpijska (źródło dowolne).

Literatura uzupełniająca

1. Lipiec J. (red.), Duch sportu, Kraków 1980.

2. Lipoński W., Olimpizm dla każdego: popularny zarys wiedzy

w historii, organizacji i filozofii ruchu

olimpijskiego, Poznań 2000.

3. Osterloff K., Historia sportu, Warszawa 1976.

4. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 18:53)