SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia wysiłku fizycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia wysiłku fizycznego
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-FWFI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta i zrozumienie przez niego zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego podczas wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce, zaznajomienie studenta z fizjologicznymi zasadami treningu rekreacyjnego i sportowego. Po zajęciach student powinien znać i rozumieć wpływ różnych form treningu na organizm oraz wpływ braku aktywności fizycznej na ciało człowieka. Ponadto student zna testy do oceny wydolności fizycznej człowieka i potrafi wybrać właściwe do oceny wydolności w poszczególnych dyscyplinach sportu. Zapoznanie studenta ze zmianami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka od urodzenia do późnej starości. Student rozumie wpływ środowiska, w którym wykonuje wysiłek fizyczny na organizm człowieka.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii człowieka, zwłaszcza budowy układu mięśniowego, położenia poszczególnych mięśni, wiedza z zakresu biochemii człowieka, znajomość fizjologii organizmu ludzkiego.

Zakres tematyczny

Laboratoria

 1. Zasady treningu fizycznego
  1. Podstawowe zasady treningu
  2. Trening siłowy
  3. Trening wytrzymałościowy
 2. Adaptacja do treningu siłowego
  1. Trening siłowy i jego wpływ na poziom sprawności fizycznej
  2. Mechanizm przyrostu siły mięśniowej
  3. Bule i skurcze mięśni
  4. Trening siłowy dla specjalnej grupy osób
 3. Adaptacja do treningu tlenowego i beztlenowego
  1. Adaptacja do treningu tlenowego
  2. Adaptacja do treningu beztlenowego
  3. Specyfika treningu i cross treningu
 4. Wysiłek w zimnym i ciepłym środowisku
  1. Regulacja temperatury ciała
  2. Reakcja fizjologiczna do treningu w gorący klimacie
  3. Ryzyko zdrowotne podczas treningu w gorący klimacie
  4. Aklimatyzacja do ćwiczenia w ciepłym klimacie
  5. Wysiłek w zimnym środowisku
  6. Reakcja na wysiłek fizjologiczny w zimnym środowisku
  7. Ryzyko zdrowotne podczas ćwiczenia w zimnym środowisku
 5. Wysiłek fizyczny w środowisku wysokogórskim
  1. Uwarunkowania środowiskowe w warunkach wysokogórskich
  2. Reakcje fizjologiczne podczas przebywania w warunkach wysokogórskich
  3. Wysiłek fizyczny i sport w warunkach wysokogórskich
  4. Aklimatyzacja – długotrwałe przebywanie w warunkach wysokogórskich
  5. Ryzyko zdrowotne podczas przebywania w warunkach wysokogórskich
  6. Optymalizacja treningu sportowego
 6. Trening dla sportu
  1. Optymalizacja treningu
  2. Przetrenowanie
  3. Śrubowanie wyniku sportowego
  4. Roztrenowanie
 7. Skład ciała i żywienie dla sportu
  1. Skład ciała u sportowców
  2. Żywienie w sporcie

 

WYKŁADY:

Trening sportowy i jego zasady.

Metody treningu siły i ich fizjologiczne następstwa z uwzględnieniem wieku rozwojowego.

Metody treningu wytrzymałości ich fizjologiczne następstwa z uwzględnieniem wieku rozwojowego. Trening wysokogórski, reguły, cele i zasadność zastosowania w wybranych dyscyplinach sportu. Zaprzestanie treningu i jego następstwa dla wydolności tlenowej i beztlenowej.

Przetrenowanie.

Stany startowe organizmu.

Termoregulacja podczas spoczynku oraz wysiłków o różnej charakterystyce i w różnych warunkach atmosferycznych.

Metody kształcenia

 Wykład:

1. metoda podająca,

2. wykład informacyjny

Konwersatoria:

3. dyskusja problemowa

4. obserwacja

5. burza mózgów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratoria: zaliczenie na ocenę obejmuje materiał ćwiczeniowy, warunkiem zaliczenia jest otrzymanie przez studenta minimum 3 pozytywnych ocen cząstkowych z pięciu pytań jakie są mu zadawane podczas sprawdzianu, aby uzyskać ocenę pozytywną z pytania cząstkowego student musi wykazać się minimum 50% wiedzą jaka była mu zaprezentowana na zajęciach.

 

Wykłady: egzamin na ocenę obejmuje materiał wykładowy i ćwiczeniowy, warunkiem zdawania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie przez studenta minimum 50% punktów z możliwych do otrzymania z testu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa 2011.
 2. Jaskólski A - Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, 2002.
 3. Traczyk W - Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa, 1989.
 4. Kozłowski S, Nazar K - Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa, 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Miętkiewski E - Zarys fizjologii lekarskiej. PZWL, W-wa,1984
 2. Górski J - Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, W-wa 2001.
 3. Halicka-Ambroziak H – Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów. AWF, Warszawa, 1983

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 18:55)