SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ZMWFI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie: zdrowia, zachowań zdrowotnych, bezpieczeństwa podczas wszelkich zajęć ruchowych (w ramach lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych, obozów, rajdów, spływów).zapoznanie z zasadami promowania i oceniania pracy ucznia. Odniesienie nabytej wiedzy teoretycznej do etapów rozwoju fizycznego i motorycznego wychowanków

Wymagania wstępne

Winien posiadać wiedzę o rozwoju psychofizycznym dziecka szkolnego. Winien posiadać umiejętności prowadzenia wszelkich zajęć ruchowych, odbyć i zaliczyć wcześniej praktykę pedagogiczną w szkole podstawowej.  

Zakres tematyczny

Wykłady: Podstawa programowa a standardy osiągnięć. Intelektualizacja, indywidualizacja oraz intensyfikacji w lekcjach wf. Plany dydaktyczno-wychowawcze szkoły w zakresie wf. Lekcja a ocena z wf. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach wf i sportu. Status program i organizacja Europejskiego wychowania fizycznego. Podstawowe zasady wychowania fizycznego. Niepełnosprawność a wychowanie fizyczne. W obronie wychowania fizycznego

Laboratorium: Analiza programów nauczania w gimnazjum i liceum. Zapoznanie się z dokumentacją nauczyciela wf. Pisanie rozkładów materiału dla poszczególnych klas gimnazjalnych i licealnych – sposobem 4 – zadaniowym i tradycyjnym. 

Metody kształcenia

pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, pokaz medialny, praca w grupach, giełda pomysłów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium – zaliczenie z oceną (warunkiem zaliczenia jest przedstawienie konspektów lekcyjnych, przeprowadzenie na ocenę pozytywną lekcji wf na grupie studenckiej).

Przedmiot kończy się egzaminem na ocenę - student po otrzymaniu zaliczenia z laboratorium pisze egzamin obejmujący materiał wykładowy. Pytania mają charakter otwarty ocena (liczbowa od 2.0 do 5.0).

Ocena końcowa to ocena z egzaminu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 50
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Gniewkowski W., Wlaźnik K., 1991, Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WSiP, W-wa.

2. Strzyżewski St., 1997, Proces wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa.

3. Sulisz S., 1991, Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa.

4. Tatarczuk J., 2004, Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 1-227.

5. Tatarczuk J., Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, s. 1-138, WSP, Zielona Góra 2001.

6. Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki, Kraków 2008.

7. Kołodziejowie M. i J., Michno M., Polak E., Lekcja wychowania fizycznego w gimnazjum. Poradnik metodyczny, Rzeszów 2007.

8. Lechowicz L., (red.) Wybrane zagadnienia z organizacji wychowania fizycznego w szkole. Gdańsk 1977.

9. Bronikowski M., Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, AWF Poznań 2012.

10. Pośpiech J., 2003, Wychowanie fizyczne i sport szkolny w krajach europejskich-wybrane problemy. Opole

11. Światowy kongres wychowania fizycznego, 1999. Berlin AWF Wrocław

 

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: Lider, Kultura fizyczna, Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 19:23)