SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny: Monitorowanie treningu sportowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Monitorowanie treningu sportowego
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-MTS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu biochemii wysiłku fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania treningu sportowego i diagnostyki zaburzeń związanych z procesem zmęczenia i przetrenowania, anemii sportowej, choroby cieplnej itp. Zapoznanie studenta z najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w biochemii wysiłku fizycznego, jak np. genotypowanie sportowców. Wypracowanie umiejętności formułowanie problemów badawczych, dobór adekwatnych metod, technik diagnostycznych i narzędzi badawczych

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii statycznej i dynamicznej: budowa i funkcje cząsteczek, komórek i tkanek człowieka, procesy biochemiczne i zmiany zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego. Umiejętność korzystania z multimediów, naukowych baz danych i bibliotecznych oraz prezentacji efektów obserwacji naukowych.

Zakres tematyczny

1.     Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego

2.     Analiza procesów regeneracyjnych mięśni szkieletowych

3.     Równowaga wodno-elektrolitowa i zaburzenia cieplne w sporcie

4.     Zasoby żelaza ustrojowego i anemia sportowa; diagnostyka

5.     Monitorowanie zdrowia immunologicznego sportowców

6.     Kompleksowa ocena zagrożenia przetrenowaniem w sporcie wyczynowym

7.     Markery genetyczne w ocenie predyspozycji sportowych

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie prezentacji nt. diagnostyki wybranego zaburzenia zdrowotnego u sportowców. Zaliczenie testowe z progami punktowymi (60 pytań zamkniętych). Uzyskanie 50% odpowiedzi prawidłowych jest warunkiem zaliczenia wykładów monograficznych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 10
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1.    Hübner-Woźniak E. Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi. Wyd. AWF Warszawa 2006.

2.    Jegier A, Nazar K, Dziak A. Medycyna sportowa. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2013.

 

Literatura uzupełniająca

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)