SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia zarządzania/Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia zarządzania/Zachowania organizacyjne
Kod przedmiotu 14.2-WZ-ZarzP-SZ/ZO-S16
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z podstaw psychologii społecznej, psychologii, socjologii, na których bazują zachowania organizacyjne, jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, w zakresie wykorzystania jej w praktyce do sprawniejszego komunikowania się, zrozumienia jednostek i grup a w konsekwencji efektywniejszego kierowania ludźmi w organizacji. Celem jest także nakłonienie studentów do wykorzystania mechanizmów wpływu społecznego, do osiągania zamierzonych celów a także wykorzystanie wiedzy z zakresu autoprezentacji do skutecznego tworzenia wizerunku własnej osoby.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych. Indywidualne i grupowe determinanty zachowań organizacyjnych. Znaczenie i istota wpływu społecznego w kontekście zachowań organizacyjnych. Autoprezentacja; jej znaczenie w środowisku pracy. Stres w pracy - czynniki wyzwalające.

Ćwiczenia: Postawy w miejscu pracy - czynniki je determinujące; ich rozpoznawanie. Wywieranie wpływu na innych – skuteczna autoprezentacja. Asertywność w miejscu pracy. Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy - metody.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny (w zależności od prezentowanego tematu), prezentacja multimedialna

 

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie na ocenę (K_W01, K_W08) - forma ustna, egzamin obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne i problemowe. Każde z pytań jest oceniane w skali od 5 (odpowiedź wyczerpująca) do 2 (brak znajomości tematu), ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej z trzech ocen.

Ćwiczenia: Zaliczenie na oceną, ocena na podstawie punktów cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta (K_U14; K_K07) (student za jednorazową aktywność może uzyskać 0,1p. do 0,2p.), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej (K_K01) (student za jednorazową aktywność może uzyskać 0,1p.), Podstawę oceny stanowi ocena punktowa  uzyskana za wykonanie projektu badawczego. Problematyka projektu oraz metodyka jego tworzenia  zostanie przedstawiona studentom na pierwszych zajęciach. Studentowi po pozytywnym zaliczeniu projektu do oceny końcowej doliczane są punkty z aktywności. Suma punktów z projektu oraz aktywności stanowi ocenę końcową z przedmiotu (bardzo dobry 5,0 – 4,65; dobry plus 4,64 – 4,25; dobry 4,24 – 3,75, dostateczny plus 3,74 – 3,35; dostateczny 3,34 – 3,0).

Literatura podstawowa

  1. Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S – ka, Poznań 1997
  2. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2007
  3. Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2005
  4. Robbins S., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004
  5. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca

  1. Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna Rozwiązane tajemnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
  2. Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006
  3. Cialdinii R., Wywieranie wpływu na ludzi Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 21-10-2019 23:15)