SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia starzenia się - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia starzenia się
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-FS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
 • mgr Maciej Baumgarten
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie aktualnej wiedzy na temat procesów inwolucyjnych i przedstawienie starości, jako naturalnego procesu, który można częściowo zmieniać poprzez regularną aktywność fizyczną. Omówienie wpływu czynników wpływających na starzenie się organizmu; starzenie zdrowe, zwykłe starzenie, starzenie chorobowe. Przygotowanie studenta kierunku wychowanie fizyczne do roli promotora zasad prozdrowotnego stylu życia wśród seniorów.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii i fizjologii oraz rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

 1. Starzenie się populacji i zjawisko długowieczności; szacowanie długości trwania życia ludzkiego, teorie starzenia się.
 2. Procesy biochemiczne w starzeniu się; stres oksydacyjny i antyoksydanty, glikacja białek, kumulacja lipofuscyny, apoptoza i cfDNA.
 3. Zmiany w budowie i składzie ciała; sarkopenia wieku starczego.
 4. Starzenie się mięśni szkieletowych; rola aktywności ruchowej w przeciwdziałaniu spadkowi masy mięśni i siły mięśniowej
 5. Zmiany w narządach: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, narząd wzroku, układ sercowo-naczyniowy, układ pokarmowy, nerki
 6. Starzenie układu immunologicznego; immune-aging
 7. Patofizjologiczne podstawy ograniczenia zdolności do wysiłku wraz z wiekiem
 8. Ocena sprawności funkcjonalnej i fizycznej osób starszych

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji

Laboratorium: eksperymentalne poprzedzone prelekcją, praca w grupach, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników doświadczeń, praca projektowa, wywiad żywieniowy itp.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia:

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie testu z progami punktowymi (80 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych). Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do zaliczenia wykładów Student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu przedmiotu. Ocenie podlega: kolokwium sprawdzające wiedzę, praca projektowa, wywiad żywieniowy, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.     Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź JA. Fizjologia starzenia się. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2013.

2.     Mętel S i wsp. Wykorzystanie testu Functional Strength w ocenie stanu funkcjonalnego oraz w monitorowaniu procesu rehabilitacji medycznej osób starszych. Gerontologia Polska 2012; 20(4): 148-154 https://journals.viamedica.pl/gerontologia_polska/article/viewFile/35413/25716

3.     Wykłady z przedmiotu udostępniane studentom na platformie e-learningowej WLNZ.

Literatura uzupełniająca

 1. Postępy Biochemii 2014; 60(2); http://www.postepybiochemii.pl/#Archiwum?./cont/2_2014.html numer poświęcony procesowi starzenia się organizmu ludzkiego
 2. Budzińska K. Wpływ starzenia się organizmu na biologie mięśni szkieletowych. Gerontologia Polska 2005; 13 (1): 1-7 https://journals.viamedica.pl/gerontologia_polska/article/viewFile/19058/15030
 3. Ławniczak A, Kmieć Z. Zmiany mięśni szkieletowych w trakcie starzenia; fizjologia, patologia i regeneracja. Postep Hig Med. Dow 2012; 66: 392-400 http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=1000902
 4. Krzymińska-Siemaszko R i wsp. Ocena ryzyka sarkopenii u starszych kobiet. Nowiny Lekarskie 2013; 82: 1, 19-24 www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/archive/article.php?lang=pl&id
 5. Siedlecka K, Bogusławski W. Sirtuiny - enzymy długowieczności? Gerontologia Polska 2005: 13(3): 147-152 https://journals.viamedica.pl/gerontologia_polska/article/.../19045/15017

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)