SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i metodyka treningu sportowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka treningu sportowego
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TMTS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Jan Kosendiak, prof. UZ
 • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami teorii sportu;
 • Określenie miejsca i roli teorii sportu w systemie szkolenia sportowego oraz w programie studiów w uczelni wychowania fizycznego;
 • Wykazanie interdyscyplinarnego charakteru teorii sportu jako nauki.
 • Pokazanie miejsca teorii sportu w systemie nauk o kulturze fizycznej;
 • Prezentacja nowych tendencji w procesie treningu sportowego;
 • Opanowanie umiejętności samodzielnego programowania procesu treningowego, kontroli efektów oraz korygowania jego przebiegu

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu teorii sportu, fizjologii ogólnej człowieka, podstaw pedagogiki i metodyki sportów indywidualnych i zespołowych.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Struktura treningu sportowego.

Zasady prowadzenia kontroli w sporcie.

Technika sportowa jako specyficzny przejaw zdolności motorycznych.

Taktyka prowadzenia walki sportowej a efektywność procesu treningowego.

Metody, formy, środki treningowe.

Etapy procesu treningowego – ich typowe cele i zadania.

Wczesna specjalizacja sportowa – jej pozytywne i negatywne aspekty.

Zastosowanie metod modelowania w procesie treningu sportowego.

 

Laboratoria:

 1. Struktura treningu sportowego
 2. Sposoby rejestracji obciążeń treningowych
 3. Przygotowanie techniczno-taktyczne w sporcie
 4. Kontrola efektywności procesu treningowego
 5. Kryteria testu i warunki jego prowadzenia
 6. System szkolenia sportowego
 7. Planowanie procesu treningowego

Metody kształcenia

Metody słowne; wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Metody eksponujące: film, pokaz. Metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę obejmuje materiał ćwiczeniowy, warunkiem zaliczenia jest otrzymanie przez studenta minimum 3 pozytywnych ocen cząstkowych z pięciu pytań jakie są mu zadawane podczas sprawdzianu, aby uzyskać ocenę pozytywną z pytania cząstkowego student musi wykazać się minimum 50% wiedzą jaka była mu zaprezentowana na zajęciach.

 

Wykłady: egzamin na ocenę obejmuje materiał wykładowy i ćwiczeniowy, warunkiem zdawania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie przez studenta minimum 50% punktów z możliwych do otrzymania z testu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      Naglak Z.: Metodyka trenowania sportowca. Wrocław 1999. AWF.

2.      Raczek J.: Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1991. RCMSzKFiS

3.      Sozański H. (red.): Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999. RCMSzKFiS.

4.      Sozański H.: Wybrane aspekty kwalifikacji dzieci i młodzieży do sportu i treningu. PFSM Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

1.      Ljach W.: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. COS, Warszawa, 2003.

2.      Prus G.: Przygotowanie kondycyjne w sporcie. AWF, Katowice, 2003. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne 152

3.      Sozański H. (red.): Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera. Warszawa 1994. RCMSzKFiS.

4.      Raczek J., Młynarski W., Ljach W.: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF, Katowice, 2002.

5.      Rynkiewicz T. Kajakarstwo klasyczne, AWF Poznań 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 19:39)