SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia sportu
Kod przedmiotu 14.2-WL-WF-SSP
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Kinal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów ze sportem jako zjawiskiem społecznym. Opanowanie przez studentów teorii i terminologii socjologicznej użytecznej do opisu i rozumienia zjawisk społecznych w zakresie sportu.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu z socjologii ogólnej

Zakres tematyczny

Wykłady:

Wybrane kluczowe pojęcia z zakresu socjologii ogólnej (socjalizacja, grupa społeczna, kontrola społeczna i dewiacje), Socjologia sportu:

historia subdyscypliny, definicyjne ujęcia sportu, socjologiczne aspekty sportu; Socjalizacja do sportu: czynniki sprzyjające, kanały i mechanizmy, desocjalizacja; Dewiacje w sporcie: formy i przejawy zachowań dewiacyjnych, dewiacja pozytywna/negatywna, stanowiska etyczne wobec dewiacji; Kariera sportowa: specyfika zawodu sportowca, typy sportowych migrantów, uwarunkowania odchodzenia ze sportu; Kobiety w sporcie: męski rodowód sportu, stereotypy kulturowe kobiecości a wymogi stawiane przez rolę sportsmenki; Społeczne funkcje sportu: sport jako awangarda przemian społecznych, sport jako „wentyl bezpieczeństwa” dla niepoprawności politycznej; Współczesne formy i przejawy kibicowania: typy kibiców, stadionowe i poza stadionowe formy aktywności kibiców; Sport w mediach: wizerunek sportu i sportowca w przekazach medialnych, społeczności kibiców w Internecie;

Ćwiczenia:

Sport amatorski a zawodowy – od wspólnoty do rywalizacji; Chuligaństwo stadionowe – zapobieganie i zwalczanie; Społeczne aspekty sportu osób niepełnosprawnych; Sporty ekstremalne – specyfika, uwarunkowania społeczne; Sport w obliczu zmian klimatycznych – aspekty społeczne; Przejawy komercjalizacji aktywności fizycznej i sportowego stylu życia;

Metody kształcenia

Wykład; dyskusja problemowa; praca z tekstem źródłowym

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: praca pisemna, aktywność

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną powyższych ocen.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, Warszawa 2011

Heinemann Klaus, Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa 1989.

Kamykowski S., (red.), Socjologia sportu : szkice empiryczne, Warszawa : Fundacja Na Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2014.

Krawczyk Z., Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa 2000

Rogowski Ł, Skrobacki R., (red.),Społeczne zmagania ze sportem, Poznań 2011

Sekuła-Kwaśniewicz H., Sport zawodniczy a style życia. Studium socjologiczne kobiet czynnych w sporcie, Kraków 2011

Literatura uzupełniająca

Sieradzan J., Sport między sacrum a szaleństwem. W: Edukacja poprzez sport, Dziubiński Z. (red.), Warszawa 2004

Woźniak W. (red.), Sport w dyskursie – dyskurs sportu. Przegląd Socjologii Jakościowej t. XI nr 2 31 maja 2015

Sahaj T., Ideologia a sport, „Sport Wyczynowy” 2006, nr 1-2

Dunning E. O emocjach w sporcie i wypoczynku. W: Socjologia codzienności, red. Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Kraków 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2017 18:59)