SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WL-WF-JN
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie odpowiadającym poziomowi B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji oraz wykonywanie pracy zawodowej z wykorzystaniem języka obcego. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

  1. Terminologia związana z uprawianiem sportów, dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy i obiekty sportowe.
  2. Czas wolny - turystyka i rekreacja.
  3. Granice wydolności ludzkiego organizmu - sporty ekstremalne, igrzyska paraolimpijskie.
  4. Problemy w środowisku lokalnym - przemoc domowa i prawa dziecka.
  5. Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, wyrażanie siebie przez ruch. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia w formie zajęć interaktywnych, metoda komunikatywna, praca z tekstem w języku obcym, praca ze słownikiem, praca w grupach i w parach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny i ustny sprawdzający znajomość języka obcego specjalistycznego na poziomie B2+ z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów. Egzamin składa się z 4 części: czytania, pisania, słuchania i prezentacji ustnej.Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych: 51–60 % - dostateczny, 61 –70 % - dostateczny plus, 71–80 % - dobry, 81–90 % - dobry plus, 91–100 % - bardzo dobry. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

DaF kompakt A1-B1 Kursbuch mit 3 Audio-CDs + Übungsbuch mit 2 Audio-CDs,Verlag Klett,2011

2. MEMO Lehr-und Übungsbuch mit 2CDs,Wortschatz- und Fertigkeitstrainin zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache +MEMO Lernwortschatz Deutsch-Polnisch,VerlagLangenscheidt,2006

3. em Brückenkurs-Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe mit 2CDs +Arbeitsbuch,Max Hueber Verlag,2006

4. em Hauptkurs + Arbeitsbuch mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

5. em Abschlusskurs mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

6. Themen 2/3 neu,Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache+ Arbeitsbuch mit 2CDs + Lehrerhandbuch A,B , Max Hueber Verlag,2007

7. Repetytorium gramatyki języka niemieckiego ,S.Bęza,PWN

8. Mary L.Apelt,Hans-Peter Apelt,Margot Wagner - Grammatik a la carte!-Das Übungsbuch zur Grundgrammatik Deutsch,Verlag Moritz Diesterweg/Verlag Sauerländer

9. Grammatikbogen-Fiktionele Texte mit Aufgaben und Lösungsschlüseln für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache,Langenscheidt,1998

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2017 15:47)