SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne formy tańca - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne formy tańca
Kod przedmiotu 16.0-WL-WF-NFTA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marek Zadłużny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest:

 • Doskonalenie metodyki nauczania ćwiczeń rytmiczno-tanecznych
 • Przyswojenie techniki tańca nowoczesnego
 • Planowanie i organizacja zajęć rytmiczno-tanecznych różnych grup wiekowych

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu muzyki i rytmiki oraz podstawowe elementy technik tańca.

Zakres tematyczny

 • Znaczenie różnych rytmów w zajęciach ruchowych
 • Metodyka ćwiczeń rytmiczno-tanecznych
 • Technika wykonywanych elementów i kroków tanecznych.
 • Komponowanie choreografii tanecznych
 • Dobór choreografii z uwzględnieniem wieku ucznia
 • Ocena techniki ruchu
 • Organizacja rywalizacji tanecznych

Metody kształcenia

 • Ćwiczeniowa:
 • syntetyczno- analityczna
 • obserwacja,
 • dyskusja problemowa,
 • prezentacja,
 • pokaz,
 • ćwiczenia przedmiotowe,
 • opis, objaśnienie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie praktyczne:

 • demonstruje zgodnie z zasadami budowania i techniki ciągi choreograficzne poszczególnych tańców ocena na podstawie obserwacji zachowań
 • Potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia taneczne dla różnych grup wiekowych- ocena na podstawie obserwacji zachowań
 • Potrafi organizować rywalizację  umiejętności tanecznych  - ocena na podstawie indywidualnej pracy pisemnej

Zaliczenie pisemne

 • Sprawdzenie wiedzy z zakresu zagadnień techniki i metodyki na podstawie odpowiedzi.

 

Ocena końcowa to średnia ocen za poszczególne formy sprawdzające

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 10
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

 1. Bednarzowa B., Młodzikowska M.: Tańce- wybór dla potrzeb wychowania fizycznego. WSWF. Gdańsk 1978.
 2. Grafczyńska J.: Rytmika CPARA. Wa-wa 1963.
 3. Grafczyńska J., Dąbrowska M.: Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci CPARA 1964.
 4. Gwardys M.: Technika tańca COMUK Wa-wa 1975.
 5. Kuźmińska O. Popielewska H.: Taniec rytm muzyka AWF Poznań 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Hryniewiecka J.,Ostrowska I.: Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej. CPARA. Wa-wa 1967
 2. Kapczyńska M. Sroka Cz.: Tańce towarzyskie AWF, Wa-wa 1978.
 3. Moll K.: Wszystkie pary tańczą Wyd. Związkowe CRZZ Wa-wa 1966.
 4. Siemkowicz J.: Ćwiczenia muzyczno ruchowe PZWS Wa-wa 1972.
 5. Wieczysty M.: Tańczyć może każdy PWM. Kraków. 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)