SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Piłka ręczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Piłka ręczna
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-PRE
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Władysław Leśniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie nauczyciela, który będzie przygotowany do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w piłkę ręczną oraz ich realizacji w warunkach szkolnego wychowania fizycznego. Usprawnienie studentów w zakresie techniki gry w piłkę ręczną.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności techniczne gry w piłkę ręczną. Znajomość przepisów gry.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe umiejętności w zakresie techniki gry:

 • postawa w obronie i w ataku,

 • poruszanie się w obronie (krok dostawny, odskok, doskok, bieg przodem i tyłem, zatrzymanie się,

 • poruszanie się w atakowaniu (starty, bieg ze zmiana tempa, bieg ze zmianą kierunku, skoki w przód i w górę, obroty),

 • chwyty (półgórny, górny, na wysokości bioder, dolny, z podłoża, sytuacyjne),

 • podania (półgórne, górne, dolne),

 • rzuty (w wyskoku w przód i w górą, z padem, z przeskokiem, w biegu),

 • kozłowanie (pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki),

 • zwody (zwód pojedynczy przodem i tyłem).

 1. Opanowanie umiejętności w zakresie gry indywidualnej w obronie:

 • ustawienie względem piłki,

 • krycie ręki z piłką,

 • blokowanie piłki,

 • przechwyt piłki,

 • wygarnięcie piłki,

 • właściwe reagowanie na zawody,

 • krycie od strony piłki,

 • krycie przeciwnika stojącego tyłem do bramki.

 1. Opanowanie umiejętności w zakresie gry indywidualnej w ataku:

 • indywidualne umiejętności uwalniania się od przeciwnika w celu wyjścia na pozycję poprzez wyminiecie, zabiegniecie, dobiegniecie, obiegniecie, wyjście do piłki.

 1. Nauka podstawowych rozwiązań w obronie:

 • obrona, krycie „każdy swego” – fragmenty 1x1, 2x2, 3x3,

 • obrona, krycie z przekazywaniem – fragment 2x2,

 • obrona, krycie „każdy swego” na całym boisku,

 • obrona, krycie „każdy swego” na połowie boiska,

 • obrona, krycie „każdy swego” w obrębie linii rzutów wolnych,

 • obrona strefowa 3x3, poruszanie się w kierunku podanej piłki.

 • Opanowanie umiejętności gry w kontrataku w zakresie:

 • startu do kontrataku,

 • przyjęcia pierwszego podania od bramkarza,

 • rozwiązywanie sytuacji 2x0, 2x1, 2x2.

 • Opanowanie podstawowych umiejętności gry w ataku pozycyjnym:

 • atak prostopadły wielokrotny,

 • atak prostopadły wielokrotny wiążący,

 • współpraca rozgrywający - obrotowy,

 • Gra szkolna z zastosowaniem poznanych elementów techniczno – taktycznych.

 • Praktyczna nauka sędziowska.

 • Zaliczenia

 •  

   

Metody kształcenia

Obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w organizacji zawodów sportowych w piłkę ręczną, udział w obserwacji zajęć piłki ręcznej, przeprowadzenie analizy statystycznej meczu w piłkę ręczną, przeprowadzenie gry lub zabawy w nauczaniu techniki lub taktyki piłki ręcznej. Ocenie podlega:

 • test z progami punktowymi, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów – 40%

 • test sprawności specjalnej – 40%,

 • opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 20%

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z konwersatorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

RATURA PODSTAWOWA:

 1. Czerwiński J.: Piłka ręczna. Gdańsk 1978.

 2. Olejnik M., Paterka S.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej. Skrypt Nr 133. AWF Poznań 1997.

 3. Paterka S., Nitka J.: Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu piłki ręcznej. Poznań 1987.

 4. Paterka S.: Mini piłka ręczna. Poznań 1994.

 5. Walszyk L., Szkutnik R.: Piłka ręczna. Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2005.

 6. Wrześniewski S.: Piłka ręczna. Poradnik metodyczny. Warszawa 2000.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Biernacki L., Kubrycht J., Nowiński W. Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny. Gdańsk 2013

 2. Dencikowska A.: Piłka ręczna. Rzeszów 2012.

 3. Diczuk J. Piłka Ręczna. Bliżej z przepisami. Katowice 2007.

 4. Dulawa M.: Piłka ręczna. Historia, zasady, trening. Bielsko Biała 2011.

 5. Spieszny M., Tabor R., Walczak L.: Piłka ręczna. Technika, metodyka, podstawy taktyki. Kraków 2011.

 

UWAGI:-

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)