SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowe tendencje w badaniach ilościowych w naukach społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowe tendencje w badaniach ilościowych w naukach społecznych
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-NTBI-Ć_pNadGenKL123
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Nyćkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z: zaawansowaną wiedzą dotyczącą wybranych metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w badaniach ilościowych z zakresu nauk społecznych; z zaawansowanymi sposobami gromadzenia i analizy danych o charakterze ilościowym, wykorzystywanymi we współczesnej naukach społecznych; ze specyfiką projektowania i przebiegu projektów badawczych prowadzonych w oparciu o strategie mieszane.

Wymagania wstępne

elementarna wiedza z zakresu metodologii nauk społecznych

Zakres tematyczny

1.    Strategie badawcze „ilościowe”, „jakościowe” i „mieszane” podstawowe różnice, metody pomiaru.
2.    Przygotowanie i przeprowadzanie badań empirycznych.  Problemy badań kwestionariuszowych.
3.    Badania panelowe, podłużne, dynamiczne.
4.    Badania porównawcze. Harmonizacja danych. 
5.    Budowa indeksów, skal pomiarowych.
6.    Sposoby doboru próby w badaniach ilościowych - próby reprezentatywne i kwotowe.
7.    Problem błędów w badaniach.
8.    Funkcje baz danych i zasady ich przygotowania. 
9.    Opracowanie materiału empirycznego o charakterze ilościowym. 
 

Metody kształcenia

klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, metoda projektowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Zaliczenie z oceną

Tak

Kolokwium

Kolokwium w formie testu z progami punktowymi. Zaliczenie kolokwium na podstawie uzyskania przynajmniej 50% punktów.

Raport metodologiczny (I)

I część raportu dotyczący założeń metodologicznych projektu badawczego.

Raport z realizacji projektu (II)

II część raportu z realizacji projektu badawczego zawierająca analizę otrzymanych wyników i oryginalne wnioski.

Prezentacja – raport z realizacji projektu

Prezentacja dokumentująca przebieg projektu i komunikująca podstawowe ustalenia empiryczne.

Zasady uzyskania oceny końcowej

Ocena stanowić będzie średnią ważoną z oceny z raportu (50%), prezentacji (20%) i kolokwium (30%)

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.    Billiet J., Matsuo H., Beullens K., Vehovar V. (2009), Non-Response Bias in Cross-National Surveys: Designs for Detection and Adjustment in the ESS, ASK Research & Methods Vol. 18 (1, 2009): 3–43
2.    Coromina L., Davidov E., (2013) Evaluating Measurement Invariance for Social and Political Trust in Western Europe over Four Measurement Time Points (2002-2008) ASK Research & Methods Vol. 22 (1, 2013): 37–54
3.    Haeder S., Lehnhoff I., Mardian E. (2010), Mobile Phone Surveys: Empirical Findings from a Research Project, ASK Research & Methods Vol. 19 (1, 2010): 3–19
4.    Jabkowski P. (2007), Wpływ niezrealizowania części wywiadów na trafność wnioskowania statystycznego w badaniach społecznych. Technika wywiadu kwestionariuszowego oraz telefonicznego w świetle błędów nielosowych, ASK Research & Methods, 2007, nr 16, strony 67–86
5.    Martin P. (2011), A Good Mix? Mixed Mode Data Collection and Cross-national Surveys, ASK Research & Methods Vol. 20 (1, 2011): 5–26
6.    Perek-Białas J., Korzeniecka U. (2006), Wykorzystanie metod ilościowych w badaniach marketingowych w Polsce, ASK Research & Methods, 2006, nr 15, strony 51–73
7.    Sztabiński P. (2003), Badacz jako współautor wyników badania, ASK, 2003, nr 12, strony 5 1-8 3
8.    Sztabiński P., Sztabiński F., (1997), Wartość odpowiedzi w wywiadach telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI), ASK Research & Methods SK, 1997, nr 1-2 (5-6), strony 73-92
9.    Sztabiński P., Sztabiński F., Przybysz D. (2009), How Does Length of Fieldwork Period Influence Non-Response? Findings from, ASK Research & Methods ESS 2 in Poland Vol. 18 (1, 2009): 67–95
10.    Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (2005), Fieldwork jest sztuką, Warszawa
11.    Wilk K. (2007), Hierarchical modeling: properties and application, ASK Research & Methods, 2007, nr 16, strony 55–66
 

Literatura uzupełniająca

1.    Kołodziej A. (2013), Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Warszawa
2.    Nowak S. (2012), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)