SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy emisji głosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy emisji głosu
Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDT-PEMG-Ć_pNadGenOMVBU
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zrozumienie  zasad funkcjonowania narządu głosu i świadomego działania w kierunku doskonalenia i utrzymania jego pełnej wydolności w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu psychologi rozwojowej człowieka

Zakres tematyczny

1.    Podstawy dydaktyki szkoły wyższej i dydaktyki dorosłych.
2.    Emisja głosu  jako sztuka  i nauka. Przegląd literatury przedmiotu.
3.    Głos nośnikiem komunikacji między ludźmi. Gry głosowe.
4.    Prawidłowe funkcjonowanie narządu głosu (zarys budowy i działania aparatu głosotwórczego).
5.    Wysiłek głosowy czynnikiem ryzyka zawodowego. Czynniki sprzyjające występowaniu zaburzeń głosowych (wybrane relacje badawcze).
6.    Podstawowe zasady higieny głosu (stres, dieta, używki, aktywność, wypoczynek, organizacja procesu dydaktycznego, akustyka pomieszczeń).
7.    Profilaktyka i rehabilitacja głosu (zaburzenia głosu, diagnoza sprawności i wydolności aparatu głosotwórczego, działania profilaktyczno-rehabilitacyjne).
8.    Świadome podejście do aktywności głosowej oraz higieny (m.in. filmy, konsultacje, warsztaty, treningi głosowe, wybrane badania diagnostyczno-weryfikacyjne).
9.    Samokształcenie i autokorekta w pracy głosowej (wybrane sposoby i ćwiczenia, Poobserwuj swój głos – arkusz samooceny wg Mirosława Kisiela).
10.    Relaksacja i masaż – propozycje  wybranych metod, sposobów i ćwiczeń
11.    Sztuka autoprezentacji, środki ekspresji – praca z tekstem
 

Metody kształcenia

Metody interaktywne, pokazowe, praca z tekstem

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

 Test

Zaliczenie z oceną

 Tak

Samoocena głosu i autoprezentacja

 Merytoryczne przygotowanie, poprawny sposób wygłoszenia autoprezentacji, , umiejętność  wykorzystania omawianych technik

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.    Gawrońska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wrocław 2001
2.    Kataryńczuk-Mania L., Kowalkowska I., red. Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra 2006
3.    Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012
4.    Śliwińska-Kowalska M., Obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela i ich wpływ na zdrowie, Łódź 2004
5.    Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., red., Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu- poradnik dla nauczycieli, Łódź 2009
6.    Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu,  Kraków 2003
7.    Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2007; Głośno i wyraźnie: 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007; Łamańce z                dykcją czyli Makaka ma Kama, Gdańsk 1998; Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1997
8.    Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie. Materiał do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk 2009
9.    Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Warszawa 1998
10. Turchet P., Mowa ciała. Zrozumieć człowieka po jego gestach, Warszawa 2006

 

Literatura uzupełniająca

1.    Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków 2009.
2.    Aleksander T., Andragogika. Poradnik dla studentów szkół wyższych, Ostrowiec Św. 2002.
3.    Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001
4.    Barańska-Grabara L., Fredyk A., Kowalik B., Trening oddechowy w emisji głosu, Katowice 2009
5.    Apps J., Głos perswazji: jak mówić, aby inni nas słuchali, Przekł. L. Śliwa, Warszawa 2011
6.    Detz J., Sztuka przemawiania, Gdańsk 2007
7.    Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000
8.    Leary M., Wywieranie wrażenia na innych – o sztuce autoprezentacji, Przekł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańsk 1999
9.    Obrębowski A., Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008
10.    Pease A., Język ciała, gestów i zachowań, Przeł. E. Wiekiera, Kraków 1997
11.    Piwko-Przybysz M., red., Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007
12.    Sipowicz J., Ja i mój głos: jak odnaleźć wibracje swojego i nawiązać głębszy kontakt z samym sobą i innymi ludźmi?, Brzezia Łąka 2009
13.    Suchanek A., Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny, Katowice 1994
14.    Walczak-Deleżyńska M., Deleżyński J., Czy dykcja to fikcja? Praca nad wyrazistością słowa, Łódź 2004
 

Uwagi


NETOGRAFIA:
1.    www.akademiaprezentacji.pl
2.    www.easyvoice.pl
3.    www.zlotemysli.pl
4.    www.programyzdrowotne.pl


WIDEOGRAFIA:
1.    Sznurowska-Przygocka B. (op.): profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu. Wydawnictwo „oddk”, Gdańsk 2001, płyta DVD
 


Zmodyfikowane przez dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 14:39)