SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka 2
Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDT-PRAK-2-Pra_pNadGenQSWYO
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć praktycznych jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy nauczyciela akademickiego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy naukowej

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zasady odbywania praktyki ujęto w regulaminie praktyk - http://www.strefadoktoranta.wpps.uz.zgora.pl/index.php/pedagogika-iii-stopien/

Metody kształcenia

Zajęcia dydaktyczne i organizacyjno-badawcze w wybranej jednostce organizacyjnej

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dostarczenie wypełnionego przez opiekuna naukowego/promotora arkusza praktyk kierownikowi studiów doktoranckich w odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Realizacja wszystkich, okreslonym planem praktyk, zadań.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 55 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)