SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metoda biograficzna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metoda biograficzna
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-MB-Ć_pNadGenEDWP6
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Szumigraj
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie przez studentów kompetencji w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw przygotowywania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem metody biograficznej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań społecznych.

Zakres tematyczny

1.    Metoda biograficzna-historia metody, definicja dokumentów osobistych, założenia ontologiczne i metodologiczne
2.    Analiza (auto)biografii w perspektywie socjologicznej i nauk społecznych
3.    Współczesne wersje metody biograficznej- biografia jako temat i jako środek. 
4.    Biografie kompletne i tematyczne
5.    Wywiad narracyjny jako technika badawcza – fazy wywiadu, terminy teoretyczne, struktury procesowe w wywiadzie narracyjnym
6.    Terapeutyczne aspekty wywiadów biograficznych
7.    Instytucjonalne ramy i ograniczenia w zastosowaniu metody biograficznej w praktyce
8.    Badania biograficzne w naukach społecznych w Polsce
9.    Etyka prowadzenia badań biograficznych
10.    Przygotowanie projektu biograficznego
 

Metody kształcenia

praca z tekstem źródłowym, praca w grupie, projekt badawczy

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Tak

Przygotowanie projektu  badawczego

Koncepcja i struktura pracy, przygotowanie teoretyczne i metodologiczne, kwerenda, przedstawienie  i interpretacja danych

Poprawny sposób prezentacji, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego materiału.

Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń

Ocena z przygotowanego projektu badawczego– 80% oraz ćwiczeń dotyczących omawianych zagadnień – 20%.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.    Chase S.E. (red.) (2009), Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
2.    Denzin N.K. (red.) (1990), Reinterpretacja metody biograficznej, [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa–Poznań: PWN. 
3.    Giza A. (1991), Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław–Warszawa–Kraków: PAN
4.    Kaźmierska K. Wywiad narracyjny- technika i pojęcia analityczne [w:] Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997
5.    Kaźmierska Kaja (2012) Wstęp [w:] taż, red., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos, s. 9–16. 
6.    Kaźmierska Kaja (2013) Badania biograficzne w naukach społecznych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 3, s. 6–10. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
7.    Kończal Kornelia, Wawrzyniak Joanna (2011) Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 11–63. 
8.    Rosenthal Gabriele (2012) Badania biograficzne [w:] Kaja Kaźmierska, red., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos, s. 279–307. 
9.    Schütze Fritz (2012) Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne [w:] Kaja Kaźmierska, red., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos, s. 141–278. 
10.    Waniek Katarzyna, red., (2012) Wykluczanie, marginalność oraz praca w doświadczeniach biograficznych. „Folia Sociologica”, vol. 41. 
11.    Wengraf Tom (2012) Interpretacja historii życiowych, sytuacji życiowych i doświadczeń osobistych: biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (BNIM-Biographical-Narrative Interpretative Method) [w:] Kaja Kaźmierska, red., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos, s. 351–362.
12.    Włodarek J., Ziółkowski M. (red.) (1990), Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii, Warszawa–Poznań: PWN.
 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Szumigraj (ostatnia modyfikacja: 08-06-2017 12:04)