SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium doktoranckie 5 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium doktoranckie 5
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-SEMD-5-S_pNadGenY7MDZ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie doktoranta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Podstawy metodologiczne pracy

Metody kształcenia

Prezentacje projektów, konsultacje tematyczne, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedstawienie koncepcji części metodologicznej pracy

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.    Haeder S., Lehnhoff I., Mardian E. (2010), Mobile Phone Surveys: Empirical Findings from a Research Project, ASK Research & Methods Vol. 19 (1, 2010): 3–19
2.    Kołodziej A. (2013), Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Warszawa
3.    Martin P. (2011), A Good Mix? Mixed Mode Data Collection and Cross-national Surveys, ASK Research & Methods Vol. 20 (1, 2011): 5–26
4.    Nowak S. (2012), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa
5.    Literatura zgodna z problematyką pracy doktorskiej
 

Literatura uzupełniająca

1.    Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
2.    Perek-Białas J., Korzeniecka U. (2006), Wykorzystanie metod ilościowych w badaniach marketingowych w Polsce, ASK Research & Methods, 2006, nr 15, strony 51–73.
3.    Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 

Uwagi

Ogólny program opracował kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe programy – prowadzący seminarium doktoranckie.


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)