SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne techniki prezentacji i wizualizacji danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne techniki prezentacji i wizualizacji danych
Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDT-NTPW
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami prezentacji oraz wizualizacji danych o różnym charakterze – tekstowych, statystycznych.  Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć mogą zostać wykorzystywane zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w pracy naukowej studentów.

Wymagania wstępne

podstawowe umiejętności w zakresie użytkowania MS Word, MS Excel i MS Powerpoint

Zakres tematyczny

 1. Znaczenie graficznej prezentacji koncepcji naukowych i projektowych
 2. Podstawy grafiki, teoria koloru
 3. Praca z wykresami na różnych poziomach trudności
 4. Praca ze schematami
 5. Praca z mapami
 6. Praca z prezentacją
 7. Przegląd niestandardowych aplikacji do wizualizacji danych
 8. Przygotowanie projektu z prezentacji danych

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupie, warsztat komputerowy

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Tak

Przygotowanie projektu  badawczego

Przygotowanie infografiki/dashboardu w grupach. Oceniana poprawność wykorzystania poznanych narzędzi (co najmniej dwóch), kreatywność oraz umiejętność prezentacji swojego projektu.

Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń

Ocena z przygotowanego projektu badawczego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 90 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

 1. Alexander M., Walkenbach J., (2014) Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Wydawnictwo Helion, Warszawa
 2. Tomasz Kautz, (2006), Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, Instytut Nauk Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2006 (plik PDF).

Literatura uzupełniająca

 1. Gawrońska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wrocław 2001.
 2. Abela A., Choosing a good chart, http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html, J. Black, Maps and Politics, Chicago–Londyn 2004.
 3. J. Yates, W. Orlikowski, The PowerPoint presentation and its corollaries: How genres shape communicative action in organizations, w: Communicative Practices in Workplaces and the Professions: Cultural Perspectives on the Regulation of Discourse and Organizations, red. M. Zachry, C. Thralls, Amityville 2007, s. 67–91;
 4. Kolory a nasze życie – symbolika i znaczenie kolorów http://www.sferakobiet.pl/dane/ magia/magia4.htm Internetowy System Informacji Prawnej http://isip.sejm.gov.pl/ Typografia.ogme.pl, http://www.typografia.ogme.pl/ Znaczenie koloru w reklamie, http://art.webesteem.pl/2/kolor.php
 5. Paradowski, Michał B.: (2011) “Dekalog analityka danych i infografika – quid, cur, quomodo”. In: Kluza, Maciej (Ed.) “Wizualizacja wiedzy: Od Biblia Pauperum do hipertekstu”. Lublin: Wiedza i Edukacja, 338–346.
 6. Paradowski, Michał B.: (2011) “Wizualizacja danych – dużo więcej, niż prezentacja”. In: Kluza, Maciej (Ed.) “Wizualizacja wiedzy: Od Biblia Pauperum do hipertekstu”. Lublin: Wiedza i Edukacja, 37–60.
 7. R. Barron, Bringing the map to life: European satirical maps 1845– 1945, abstract referatu, 6th International BIMCC Conference: Formatting Europe – Mapping a Continent (Bruksela 2007), http://www.bimcc.org/bimcc-programme.htm, 1.12.2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-06-2017 10:19)