SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Żywienie i suplementacja w sporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ŻSS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zasad profilaktyki żywieniowej w odniesieniu do najczęściej występujących zaburzeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieprawidłowej jakości żywności i nieprawidłowego żywienia osób aktywnych fizycznie.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa stosowanych produktów w kontekście badań antydopingowych oraz ich wpływu na zdrowie.

Przygotowanie studenta wychowania fizycznego do roli promotora zasad prozdrowotnego stylu życia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, biochemii i fizjologii człowieka oraz jego rozwoju fizycznego.

Zakres tematyczny

Wykłady: Zdrowie i jego uwarunkowania. Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej. Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym. Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych. Wskazówki do prawidłowego żywienia w różnych okresach życia zależnie od aktywności fizycznej (dzieci i młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze). Suplementacja diety, jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia. Stanowisko Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego dot. stosowana suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie (rekomendacje dla polskich związków sportowych). Klasyfikacja suplementów wg Australijskiego Instytutu Sportu.

Ćwiczenia: Energia i składniki odżywcze (energetyczne, budulcowe, regulujące, wartość odżywcza). Obliczanie kaloryczności i zawartości składników pokarmowych w produktach i posiłkach. Ocena stanu odżywienia (wywiad, badania antropometryczne i biochemiczne). Zapotrzebowanie energetyczne organizmu (normy zapotrzebowania energetycznego dla dzieci i młodzieży, obliczanie dobowego zapotrzebowania energetycznego dla osób aktywnych fizycznie). Diety alternatywne; wartość odżywcza i zdrowotna. Strategie żywieniowe w dietetyce sportowej. Żywienie w profilaktyce zaburzeń metabolicznych u sportowców. Analiza składu ciała.

Metody kształcenia

Wykłady: metoda podająca, projekcja multimedialna.

Ćwiczenia: obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, praca w grupach – projekt.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 50% punktów.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: kolokwium (test z progami punktowymi i testy umiejętności praktycznych) sprawdzające wiedzę dot. planowania i oceny jadłospisów dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej w różnym wieku oraz ocena z projektu nt. profilaktyki żywieniowej zaburzeń metabolicznych u sportowców. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z ćwiczeń i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. Gawęcki J (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.

2. Grzymisławski M, Gawęcki J. (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.

3. Gawęcki J, Roszkowski W (red.) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.

4. Szyguła Z, Gawroński W, Nowacka E, Ziemba A. Żywienie oraz wspomaganie zdolności wysiłkowych w sporcie. W: Jegier A, Nazar K, Dziak A (red). Medycyna sportowa. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Gertig H, Przysławski J (red.) Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2014.

2. Mueller K, Hingst J (red.) The athlete’s guide to sport supplements. Wyd. Human Kinetics, 2013.

3. Bean A. Żywienie w sporcie. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014.

4. Gronowska-Senger A (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2017 15:34)