SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna ciągła - 75 godz. wg specjalizacji, sem. 3, realizacja: 1 dzień w tygodniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna ciągła - 75 godz. wg specjalizacji, sem. 3, realizacja: 1 dzień w tygodniu
Kod przedmiotu 05.9-WL-WF-PPCIA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 75 5 75 5 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą w szkole ponadgimnazjalnej, oraz w ramach specjalizacji – w wybranych placówkach m.in.: MOS i R, WOS i R, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Domach Dziennego Pobytu dla osób starszych itp.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość z zakresu rozwoju psychofizycznego ludzi w różnym wieku. Zaliczenie ciągłej praktyki pedagogicznej w gimnazjum.

 

Zakres tematyczny

Poznanie organizacji pracy i planu dydaktyczno-wychowawczego placówki, funkcjonowanie i poznanie warsztatu pracy. Asysta i pomoc podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych. Zastosowanie zasady przygotowania imprez masowych (sportowych i rekreacyjnych Zna przepisy sędziowania poszczególnych dyscyplin i konkurencji sportowych. Uczy i wychowuje do sportu, rekreacji ruchowej i turystyki. Student zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 5 imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Metody kształcenia

Metoda działań praktycznych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez pedagoga – opiekuna praktyki , złożenie wymaganych dokumentów (opinii o pracy, umowy z nauczycielem, rachunku za pracę dla nauczyciela, karty praktyki studenta, zaopiniowane i ocenione konspekty, na podstawie których prowadzone były zajęcia) w wyznaczonym terminie przez organizatora praktyki z ramienia UZ. Ocena końcowa - jest ocena wystawiona z praktyki.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 75
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 4
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Tatarczuk J., 2011, Metodyka wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra.
 2. Tatarczuk J., 2011, Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. WSP, Zielona Góra.
 3. Bronikowski M., 2012, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu. AWF Poznań
 4. Stawczyk Zb., 1993, Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Skrypty 64. AWF Poznań.
 5. Wieczorek A., 2004, Normy prób sprawności specjalnej w grupach zespołowych oraz wybranych przejawów zdolności motorycznych studentów wychowania fizycznego, AWF Poznań.
 6. Talaga J., 2004, Sprawność fizyczna. Testy. Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Bronikowski M., (red.), 2002, Metodyka wychowania fizycznego w zreformowanej szkole, EM i P, Poznań.
 8. Trześniowski R., 1995, Zabawy i gry ruchowe, WS i P, Warszawa.
 9. Pańczyk W., Warchoł K., 2008, W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski.
 10. VI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej, 2004, MEN i S, Warszawa.
 11. Wychowanie fizyczne i sport w szkole (2010), Kancelaria Senatu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 Czasopisma: Lider, Kultura fizyczna, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 08-05-2017 16:32)