SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening siłowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening siłowy
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TSI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grażyna Biczysko
 • mgr Agnieszka Grad-Rybińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z treningiem siłowym oraz jego wpływem na organizm człowieka. Przedstawienie zestawów ćwiczeń stosowanych w treningu siłowym. Dostarczenie studentowi praktycznych umiejętności stosowania ćwiczeń siłowych oraz umiejętności tworzenia planów treningowych.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z zakresu anatomii narządu ruchu człowieka. Sprawność fizyczna umożliwiająca aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Zakres tematyczny

 1. Definicja treningu siłowego, zagadnienia związane z treningiem siłowym.

 2. Wpływ ćwiczeń siłowych na zdrowie człowieka.

 3. Ćwiczenia siłowe a procesy wzrosty młodego organizmu.

 4. Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia ćwiczeń siłowych na zajęciach wychowania fizycznego.

 5. Zastosowanie ćwiczeń siłowych na różnych etapach kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej.

 6. Zastosowanie ćwiczeń siłowych w treningu prozdrowotnym.

 7. Dobór obciążeń w zależności od wieku, sprawności i stanu zdrowia osób ćwiczących.

 8. Trening siłowy z obciążeniem własnego ciała, trening siłowy w parach, trening funkcjonalny.

 9. Metody treningu siłowego.

 10. Trening siłowy w różnych dyscyplinach sportu.

 11. Wykorzystanie treningu siłowego w pracy trenera osobistego (dobór ćwiczeń do indywidualnych potrzeb podopiecznych)

 12. Tworzenie planów treningowych z wykorzystaniem ćwiczeń siłowych

Metody kształcenia

Metoda syntetyczna, analityczna, poglądowa/pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- -przygotowania konspektu lekcji z ćwiczeń siłowych

- projekt planu treningowego dla różnych potrzeb rekreacyjnych i/lub sportowych

- zastosowanie rozwiązań metodyczno - organizacyjnych w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 10
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

 1. Delavier F. Atlas treningu siłowego. Warszawa

 2. Kruszewski M. Metody treningu i podstawy żywienia w sportach siłowych. Warszawa

 3. Jaskólski A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego, AWF Wrocław 2002

 4. Stefaniak T. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)