SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening wytrzymałościowy i cardio - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening wytrzymałościowy i cardio
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TWC
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów wykorzystujących ćwiczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia, bezpieczeństwa ćwiczących.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka oraz teorii treningu sportowego

Zakres tematyczny

Trening wytrzymałościowycel, dobór form, obciążeń i intensywności, metodyka prowadzenia zajęć, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń, profilaktyka urazów. Formy treningu wytrzymałościowego (bieg, jazda na rowerze, marsz i marszobieg, pływanie, step, skoki na skakance, rolki, ćwiczenia z przyborami, formy taneczne). Trening w plenerze-zasady i formy, wykorzystanie przeszkód i naturalnego ukształtowania terenu.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć realizowanych w czasie laboratoriów. Ocenie podlegają: kolokwium sprawdzające wiedzę, projekt indywidualny, ocena z wykonania zadań praktycznych realizowanych na zajęciach.  Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Elphinston J. Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa, Poznań 2016.
  2. Margulec-Adamowicz N. Molik B, Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. Wyd. PZWL  2014.
  3. Starrett K.Murphy T.J. Gotowy do biegu. Jak uwolnić wrodzoną zdolność do biegania bez kontuzji. Wyd. Galaktyka  2015.
  4. Sozański H. (red.) Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)