SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening medyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening medyczny
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TM
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do indywidualnej pracy z osobą z dolegliwościami ortopedycznymi, neurologicznymi, krążeniowo-oddechowymi i metabolicznymi oraz powracającymi do pełnej sprawności po urazach i kontuzjach. Umiejętność tworzenia profilaktycznych programów zdrowotnych dostosowanych do konkretnych schorzeń bądź dolegliwości.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka oraz teorii treningu sportowego.

Zakres tematyczny

Podstawy treningu medycznego-ból różnicowanie objawów, wzorce ruchowe i posturalne, cel i dobór ćwiczeń, poprawa ruchomości stawów, poprawa wytrzymałości, siły i koordynacji, poprawa jakości czynności dnia codziennego i umiejętności sportowych, nauka kompensacji utraconych funkcji, profilaktyka urazów. Pacjent ryzyka, przeciwwskazania do treningu. Programy treningowe: kończyna dolna (staw kolanowy), kręgosłup (odcinek lędźwiowy, szyjny, piersiowy), staw ramienny, trening osób młodych i starszych, testy sensomotoryczne, siłowe i wytrzymałościowe.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć realizowanych w czasie laboratoriów. Ocenie podlegają: kolokwium sprawdzające wiedzę, projekt indywidualny, ocena z realizacji zadań praktycznych realizowanych na zajęciach. Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Clemenceau F.D. Gundil M. Stretching. Wyd. PZWL Warszawa, 2012
  2. Elphinston J. Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa. Poznań 2016
  3. Kasperczy T. Mucha D. Zarys kinezjologii. Kraków 2016
  4. Margulec-Adamowicz N. Molik B. Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. Wyd. PZWL 2014.
  5. Nelson A. G. Kokkonen J. Anatomia stretchingu: ilustrowany przewodnik jak poprawić elastyczność i siłę mięśni. Wyd. Studio Astropsychologii, Wyd. 2, Białystok 2011.
  6. Stryła W. Pogorzała A.M. Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji. Wyd. PZWL 2014

Literatura uzupełniająca

  1. Kruczyński J. Szulc A. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy, PZWL 2015
  2. Magiera L., Walaszek R. Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej Kraków, Biosport, 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2017 19:36)