SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patologie społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patologie społeczne
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-PAS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maria Fudali
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawową problematyką dotyczącą patologii społecznych, poznanie przyczyn zachowań dewiacyjnych, zapoznanie z pojęciem patologii grupowej i indywidualnej, kształtowanie umiejętności zrozumienia zachowań dewiacyjnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:

Patologia społeczna- próba definicji. Relatywizm czy rygoryzm moralny – dylematy współczesności.

Wybrane teorie dewiacji; teoria anomii, czynniki wysokiego ryzyka anomii. Teoria stygmatyzacji, czynniki warunkujące dewiacyjną stygmatyzację. Dewiacja jako akt wyboru.

Dewiacja samotnicza – samobójstwo. Skala i przejawy zjawiska. Uwarunkowania, typologia samobójstw, efekt Wernera.

Patologie seksualne. Prostytucja, prawne uregulowania prostytucji, prostytucja dzieci i młodzieży, uwarunkowania prostytucji. Pedofilia, skala zjawiska, rys historyczny, sprawcy pedofilii, uwarunkowania. Skutki seksualnego wykorzystywania dziecka. Dziecięca pornografia, prawne uregulowania dziecięcej pornografii. Kazirodztwo, skala zjawiska, typologia zachowań kazirodczych, uwarunkowania i tabu kulturowe wokół kazirodztwa.

ĆWICZENIA:

Uzależnienia. Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu. Kryteria diagnozy uzależnienia, fazy rozwoju uzależnienia, skala zjawiska, uwarunkowania, skutki uzależnienia.

Nietypowe zachowania seksualne – homoseksualizm. Regulacje systemowe. Skala zjawiska, Typologie i uwarunkowania homoseksualizmu. Społeczne postawy wobec homoseksualistów.

Wykluczenie społeczne – bezdomność. Fazy rozwoju bezdomności. Skala zjawiska i grupy wysokiego ryzyka. Bezdomność kobiet. Uwarunkowania bezdomności. Skutki bezdomności.  Bezdomność z wyboru.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, pogadanka, praca indywidualna, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza mózgów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: Wykłady kończą się zaliczeniem z oceną. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest sprawdzian pisemny z zagadnień programowych ćwiczeń i wykładów opracowanych w formie pytań. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi na przygotowane przez prowadzącego pytania (student odpowiada na 5 pytań – każde punktowane w skali od 0 do 1).

Ocena ostateczna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za aktywność w trakcie zajęć oraz prace wykonane samodzielnie (referat, prezentacja).

Referat/ Praca tematyczna: Zgodność z tematem, struktura pracy, poprawny język, odpowiedni dobór literatury, twórczy sposób wykorzystania wiedzy o języku i literatury przedmiotowej.

Ocena końcowa: Ocena końcowa stanowi średnią ważoną – 60% oceny z wykładu i 40% oceny z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008.
 2. B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Warszawa 2008.
 3. B. Urban, Problemy współczesnej patologii społecznej, , Kraków 1998.
 4. P. Dufour, Historia prostytucji, Gdynia 1997.
 5. J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – „świnki” czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2001.
 6. J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Prostytucja nieletnich w perspektywie Dolnoślązaków, Wrocław 2008.
 7. M. Kuśmierek-Pogdajna, Pedofilia, Kraków 2003.
 8. Z. Lew-Starowicz, Przemoc seksualna, Warszawa 1992.
 9. A. Marzec, Skutki seksualnego wykorzystania dziecka, „Dziecko krzywdzone” 14.
 10. K. Marzec-Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Bydgoszcz 1999.
 11. Z. Lew-Starowicz, M. Lew-Starowicz, Homoseksualizm, Warszawa 1999.
 12. K. Imieliński, Seksuologia. Mitologia, historia, kultura. Warszawa 1989.
 13. Z. Izdebski, Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, mężczyzn homoseksualnych i osób uzależnionych od narkotyków, Zielona Góra 2000.
 14. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Warszawa 2002.
 15. K. Jedliński, Jak rozmawiać z tymi, którzy stracili nadzieję, Kraków.
 16. M Jarosz, Samobójstwa, Warszawa 1997.
 17. P.Piątkowski, Terroryzm; nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 18. V.Kwiatkowska-Darul(red.), Terroryzm, Toruń 2002.
 19. S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 20. T. D. Nelson, Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003.
 21. W. Stephan, C. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy Psychologia relacji, Gdańsk 1999.
 22. A. Schaff, Stereotypy a działania ludzkie, Warszawa 1981.
 23. T. Kaczmarek (red.), Problemy patologii społecznej, Wrocław 1986.
 24. T. Sołtysiak (red.), Zjawiska patologii społecznej, uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

 

Literatura uzupełniająca

 1. S. Krajski, Atak na Amerykę, Warszawa 2001.
 2. K. Jaźdikowski, terroryzm czy terror kryminalny, Warszawa 2001.
 3. G. Olszewska-Baka, Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka, resocjalizacja, Białystok 2000.
 4. S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 5. T. Szymanowski, Patologia społeczna. Wybrane problemy. Warszawa 1991.
 6. J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź 2004.
 7. E. Ringel, Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. Szczecin 1987.
 8. L. Lasocik (red.), Handel ludźmi, Warszawa 2006.
 9. D. Glaser, S. Frosh, Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa 1995.
 10. H. Hamer, Demon nietolerancji, Warszawa 1994.
 11. A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.
 12. M. Kowalczyk-Jamnicka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz 1998.
 13. Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, Lublin 1994.

Czasopisma:

Studia socjologiczne, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Edukacja i Dialog, Państwo i Prawo, Nowa Szkoła, Dziecko Krzywdzone, Problemy Kryminalistyki, Chip.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2017 17:00)