SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia kliniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-PK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu współczesnej psychologii klinicznej, ukształtowanie postawy zaangażowania w problemy osób zaburzonych oraz zmotywowanie do nabycia elementarnych umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej w stosunku do tych osób.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza psychologiczna

Zakres tematyczny

Wykład

Przedmiot i działy psychologii klinicznej. Historyczny rys paradygmatów psychologii klinicznej. Psychologia kliniczna a psychiatria i inne działy medycyny. Zdrowie i choroba oraz norma i patologia w ujęciu klinicznym. Zadania psychologa klinicznego. Model patogenetyczny i salutogenetyczny. Zaburzenia psychiczne, jako podstawowa kategoria teoretyczna psychologii klinicznej. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Metoda kliniczna jako podstawa pracy badawczej i diagnostycznej.

Ćwiczenia

Rodzaje zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych: zaburzenia emocjonalne, np. fobie szkolne, zaburzenia nawyków, np. anorexia nervosa, zaburzenia zachowania, np. ADHD, ODD,CD, zaburzenia rozwojowe, np. autyzm, trudności uczenia się, np. dysleksje. PTSD – klucz do rozumienia dynamiki szeroko pojętych zaburzeń psychicznych.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia –metoda projektu, praca z książką, metoda przypadków, praca w grupach, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz studium przypadku (25%).

Wykład – oceną z wykładów jest średnia arytmetyczna ocen osiągniętych na kolokwiach.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
  2. Carson R. i in., Psychologia zaburzeń, T. 1-2, Gdańsk 2003.
  3. Meyer R., Psychopatologia, Gdańsk 2003.
  4. Seligman M. i in., Psychopatologia, Warszawa 2003.
  5. Sękowa H., Psychologia kliniczna, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo podana przez wykładowcę.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2017 18:19)