SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka plastyki w edukacji elementarnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka plastyki w edukacji elementarnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MPEE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Katarzyna Lotka-Cuprych
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i przykładami zaczerpniętymi z obszaru sztuk wizualnych. Rozwijanie umiejętności manualnych, myślenia twórczego, kreatywności i wyobraźni uczestników. Nauka praktycznego wykorzystania różnorodnych materiałów i technik plastycznych w celu opracowywania autorskich scenariuszy zajęć. Nauka analizy powstałych prac oraz zrealizowanych warsztatów twórczych.

Wymagania wstępne

Wiedza zawarta w programie nauczania przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zapoznanie się typowymi stadiami ewolucji plastycznej wśród dzieci.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu:
  • kompozycja plastyczna
  • problemy barwy
  • linia i plama w pracach plastycznych
  • kompozycje przestrzenne
  • problem różnicowania faktur w pracach plastycznych (wykorzystanie techniki kolażu)
 2. Zapoznanie z techniką grafiki warsztatowej – szablonem oraz kalkografem
 3. Ekspresja i emocje wyrażane poprzez sztukę – przykłady i założenia sztuki abstrakcyjnej (prace wykonane techniką pasteli olejnych oraz farb akrylowych)
 4. Konstruowanie konspektów – scenariuszów zajęć (w tym: cele ogólne i szczegółowe, metody nauczania, środki dydaktyczne, techniki plastyczne, formy nauczania. Przebieg zajęć, fazy wprowadzającej, realizacyjnej i podsumowującej.
 5. Warsztaty twórcze – przykłady autorskich scenariuszy omówione przez prowadzącego, analiza przeprowadzonych przez studentów warsztatów artystycznych
 6. propozycje scenariuszy opracowane przez studentów – wykorzystanie w kreatywny sposób technik plastycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
 7. Nauka interpretacji i omawiania prac plastycznych oraz analiza kryteriów ich oceniania.
 8. Przegląd i omówienie prac każdego ze studentów – ewaluacja semestralna.

Metody kształcenia

Zajęcia mają charakter warsztatów twórczych, w trakcie których wyróżnić można następujące metody pracy: ćwiczenia praktyczne, prezentacje i opisy, pogadanki, dyskusje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student oceniany jest na podstawie: - przygotowania do zajęć (30%),  aktywnego w nich uczestnictwa (30%), - umiejętności analizy i wyciągania wniosków na podstawie powstałych prac (10%), przeglądu prac i podsumowania końcowego (30%)

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń

Literatura podstawowa

 • Wiesław Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1998.
 • Stefan Szuman, Sztuka dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 • Anna Trojanowska, Dziecko i plastyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

 • Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Zielona Góra 1999
 • Edward Nęcka, Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 • Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wrocław 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2017 19:57)