SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-PREW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 60
(w tym jako e-learning)
4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest praktyczne zastosowanie zgromadzonej wiedzy. Gromadzenie doświadczeń w pracy z dziećmi i komunikacji z nauczycielami i rodzicami. Student doskonali umiejętność projektowania zajęć, weryfikuje własne pomysły pracy z dziećmi.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki przedszkolnej, dydaktyki ogólnej, psychologii rozwojowej,

Zakres tematyczny

Zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania kl. I-III i szkoły podstawowej realizowanych w nim zadań, organizacji pracy nauczyciela, działania dzieci, prowadzonej dokumentacji. Obserwowanie przez studentów aktywności dzieci, interakcji dzieci z nauczycielem i nauczyciela z rodzicami, obserwowanie czynności dydaktycznych nauczyciela-opiekuna. Współdziałanie z nauczycielem w celu sprawowania opieki nad grupą, podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych, prowadzenie zajęć edukacyjnych. Pełnienie roli wychowawcy, w tym diagnozowanie umiejętności dzieci, rozpoznawanie potrzeb i możliwości, samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi, podejmowanie indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizę i interpretację sytuacji pedagogicznych, poprzez prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną, konsultacje z opiekunem praktyk.

Metody kształcenia

Metoda działań praktycznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Odbycie, wymaganej regulaminem studiów, 60 godzin praktyki w kl. I-III potwierdzonych zaświadczeniem o odbyciu praktyk oraz konspektami przeprowadzonych zajęć. Podstawą zaliczenia praktyk jest pozytywna ocena wystawiona przez nauczyciela opiekuna w przedszkolu obejmująca zaplanowanie zajęć (w tym przygotowanie konspektów i pomocy dydaktycznych), a następnie poprowadzenie zajęć .

 Ocena końcowa stanowi średnią ważoną - 80% oceny z praktyk wystawionej przez nauczyciela opiekuna w przedszkolu i kl. I-III oraz  i 20% oceny opiekuna z ramienia UZ obejmującej przygotowanie i terminowe rozliczenie dokumentacji.

Literatura podstawowa

Szeroka literatura specjalnościowa, prasa metodyczna

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi

Lista organizatorów praktyk na poszczególnych specjalnościach, dokumenty oraz harmonogram praktyk, podawane są na stronie internetowej wydziału. Szczegółowe instrukcje praktyk są dostępne u organizatorów praktyk. Zasady zaliczania praktyki bez obowiązku jej odbywania reguluje Regulamin studiów UZ


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2017 20:22)