SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania. Mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych. Klasyfikacje zaburzeń rozwoju - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania. Mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych. Klasyfikacje zaburzeń rozwoju
Kod przedmiotu 14.4-WP-TZZAOD-RwODiD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą psychologiczną z zakresu zaburzeń w zachowaniu oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i osobowości.

Zakres tematyczny

Charakterystyka okresu dzieciństwa, dorastania i wczesnej dorosłości

Zarys koncepcji rozwojowych

Teorie rozwoju z punktu widzenia relacji podmiot – środowisko

Egzogenne koncepcje rozwoju i wychowania

Endogenne czynniki rozwoju

Interakcyjny model rozwoju i wychowania człowieka

Wychowanie a proces socjalizacji

Tożsamość jednostki – etapy kształtowania się tożsamości

Obraz własnego Ja

Koncepcja kryzysów rozwojowych E. Ericssona

Klasyfikacje zaburzeń rozwojowych we współczesnej psychologii osobowości

Podstawowe zaburzenia w rozwoju jednostki: psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości, upośledzenia, zaburzenia zachowań

Biologiczne i społeczne czynniki zaburzeń

Diagnostyka cech osobowości w kontekście zaburzeń psychospołecznych

Wczesna profilaktyka zaburzeń

Metody kształcenia

Dyskusja. Analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Każdy słuchacz zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia prezentacji multimedialnej lub referatu. Notowana jest aktywność i przygotowanie podczas zajęć. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny lub ustny.

Literatura podstawowa

J. Strelau (2005) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak

Okun B. (2001). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo IPZiT

Sęk H. (2011). Psychologa kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Tom 1, tom 2

Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:20)