SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Terapia zaburzeń psychicznych. Pogranicze wychowania i terapii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Terapia zaburzeń psychicznych. Pogranicze wychowania i terapii
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-TZP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Donata Fornalewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość zaburzeń psychicznych, w których niezbędna jest współpraca w zakresie wychowania i terapii

Wymagania wstępne

Podstawowe znajomości z zakresu psychiatrii. Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka, cyklu rozwoju rodziny

Zakres tematyczny

  1. Zaburzenia psychiczne
  2. Szkoły psychoterapeutyczne
  3. Współpraca specjalistów różnych dziedzin w leczeniu zaburzeń psychicznych
  4. Rola procesu wychowania

Metody kształcenia

Dyskusja w grupach, zajęcia warsztatowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach (50%), przygotowanie referatu wzbogaconego rozważaniami i komentarzami autorskimi (50%).

Literatura podstawowa

Grzesiuk L. ( red.: ), Psychoterapia, PWN, Warszawa 1994.

Harwas – Napirała B., Trempała J. ( red.: ), Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2000.

Popielarska A., Popielarska M. ( red.: ), Psychiatria wieku rozwojowego, PZWL, Warszawa 2000.

Scully J. H. – Rybakowski J. ( red.: ), Psychiatria, Urban & Partner, Wrocław 1998.

Literatura uzupełniająca

Biddulpi S., Wychowywanie chłopców, REBIS, Poznań 2008.

Meder J. ( red.: ), Trening umiejętności społecznych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997.

Preuschoff G., Wychowywanie dziewcząt, REBIS, Poznań 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:19)