SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-MPzSiOP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy dotyczącej  ofiar przemocy, przemocy seksualnej i PTSD oraz terapii poznawczo-behawioralnej osób z takimi doświadczeniami. Przećwiczenie praktycznych umiejętności terapeutycznych. Poznanie i stosowanie przydatnych narzędzi terapeutycznych.

Wymagania wstępne

Gotowość poznawcza i emocjonalna do pogłębiania wiedzy z zakresu metod pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy

Zakres tematyczny

Agresja, przemoc – terminologia

Nadużycie, wykorzystanie – terminologia

Zjawisko przemocy fizycznej (charakterystyka)

Zjawisko przemocy emocjonalnej (charakterystyka)

Zjawisko przemocy seksualnej (charakterystyka)

Przyczyny przemocy

Ofiara przemocy

Sprawca przemocy

Międzypokoleniowe dziedziczenie przemocy w rodzinie

Metody kształcenia

Warsztaty, studium przypadku, aktywna dyskusja; warsztaty w podgrupach i parach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warsztat – warunkiem i podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji

Literatura podstawowa

Binczycka-Anholcer M., Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa-Poznań 2001

Biskupski M., Krzyżanowska E., Z nami przemoc nie ma szans!, WSiP, Warszawa 2009

Ciosek M., Agresja i przemoc w stosunkach interpersonalnych-właściwości demograficzne sprawców i ofiar przemocy, Słup.Pr.Hum., 1999

Dąbrowska B. (red.), Przemoc w rodzinie. Poradnik dla osób pomagających ofiarom przemocy, Kraków 2003

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej (2006r.) Warszawa

Mellibruda J., Umysł zniewalany przemocą, „Niebieska Linia” 2000, nr 2, 3-9

Murray J., Ale ja go kocham, GWP, Gdańsk 2002

Literatura uzupełniająca

Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 2003

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245)

Wolińska J. M., Agresywność młodzieży, problem indywidualny i społeczny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000

Uwagi

Przygotowała: Mgr Magdalena Różak


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:25)