SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwojowo-terapeutyczne aspekty aktywności artystycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwojowo-terapeutyczne aspekty aktywności artystycznej
Kod przedmiotu 03.9-WP-TZZAOD-RTAA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Lotka-Cuprych
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru sztuk wizualnych oraz etapami rozwoju aktywności plastycznej dzieci i młodzieży. Przybliżenie problematyki arteterapii w pracy dydaktycznej.

Wymagania wstępne

Wiedza zawarta w programie nauczania przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Zakres tematyczny

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z edukacją w obszarze sztuk wizualnych.

Prezentacja multimedialna – fazy rozwoju aktywności plastycznej dzieci i młodzieży oraz przykłady warsztatów artystycznych o charakterze arteterapeutycznym.

Zajęcia praktyczne – Kaligrafia.

Zajęcia praktyczne – Abstrakcja.

Zajęcia praktyczne – Roboty

Opracowywanie przez studentów autorskich scenariuszy zajęć plastycznych o charakterze arteterapeutycznym.

Omawianie propozycji studentów.

Metody kształcenia

  1. ćwiczenia praktyczne
  2. opis
  3. burza mózgów
  4. pogadanki
  5. dyskusje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie do zajęć niezbędnych materiałów Prezentacja i omówienie prac oraz scenariuszy zajęć.

Literatura podstawowa

W. Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1998.

Stefan Szuman, Sztuka dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Anna Trojanowska, Dziecko i plastyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca

Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.

Edward Nęcka, Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:21)