SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne i etyczne podstawy funkcjonowania i wykonywania zawodu (etyka zawodowa) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne i etyczne podstawy funkcjonowania i wykonywania zawodu (etyka zawodowa)
Kod przedmiotu 08.1-WP-TZZAOD-PiEPFZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z prawnymi i etycznymi podstawami funkcjonowania i wykonywania zawodu

Wymagania wstępne

Opanowanie przez słuchaczy studiów podstawowej wiedzy z zakresu etyki zawodowej

Zakres tematyczny

1) Prawne podstawy funkcjonowania zawodu

2) Etyczne podstawy funkcjonowania zawodu

3) Etyka zawodowa

4) Moralność jako zjawisko społeczne – sfera moralności

5) Wartości moralne społeczeństw demokratycznych w kontekście etyki zawodowej

Metody kształcenia

Aktywne ćwiczenia w grupach, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej

Literatura podstawowa

Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka 2002

Kramer Haus, Etyka integralna, Nowa Wieś k. Torunia 2004

Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007

Sarapata A., Etyka zawodowa, Książka i Wiedza 1971

Styczeń T., ABC etyki, Lublin 2005

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:18)