SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody i techniki pracy z osobą niedostosowaną społecznie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody i techniki pracy z osobą niedostosowaną społecznie
Kod przedmiotu 14.0-WP-TZZAOD-MiTPzONS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchacza z diagnozowaniem osób niedostosowanych społecznie oraz z metodami i technikami pracy

Wymagania wstępne

Umiejętność komunikacji interpersonalnej

Zakres tematyczny

Przyczyny oraz wpływ czynników biologicznych i społecznych na socjalność

Diagnoza i analiza postaw osób niedostosowanych społecznie

Metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie

Niedyrektywna metoda pracy z rodziną osób niedostosowanych społecznie

Systemowa terapia rodziny

Metody kształcenia

Dyskusja, studium przypadków, praca w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca w ramach przedmiotu kończy się zaliczeniem z oceną. Brana jest pod uwagę ocena za aktywność na zajęciach i praca grupowa

Literatura podstawowa

Machel H., J. Stanik, Resocjalizacja 1 i 2 Tom, Kraków 2008

Machel H., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Kraków 2006

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008

Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:26)