SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych
Kod przedmiotu 14.0-WP-TZZAOD-TKZD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi kierunkami pomocy psychologicznej w różnych dziedzinach życia, a także przyswojenie podstawowych treści i sposobów interpretacji diagnoz psychologicznych dotyczących zachowań dewiacyjnych młodzieży i dorosłych

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych z zakresu nauk społecznych

Zakres tematyczny

1. Typologia zachowań dewiacyjnych

2. Mechanizm powstawania poszczególnych rodzajów dewiacji

3. Główne założenia i trendy oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych

Metody kształcenia

Wykład problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test wiedzy. Warunkami zaliczenia jest uzyskanie 50% + 1 liczby punktów z testu wiedzy.

Literatura podstawowa

Sęk, H. (2007). Psychologia Kliniczna tom II Warszawa: PWN

Pospiszyl, K. ( 2000)  Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Żak

Pospiszyl, K.  (2000) Resocjalizacja. Warszawa: wydawnictwo Żak

Literatura uzupełniająca

Radochoński, M. ( 2009). Osobowość antyspołeczna. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:19)